Tijd voor integraal toegankelijke bushaltes

In De Pinte-Zevergem zijn er 66 bushaltes, waarvan er 6 aan gewestwegen liggen. De gemeente is dus verantwoordelijk voor de overige 60 haltes. Daarvan is er één toegankelijk voor personen met een visuele beperking: halte Veldblomme. Drie haltes zijn toegankelijk voor personen met een motorische beperking mits assistentie: halte Florastraat, Mattestraatje en Veldblomme. Eén halte is toegankelijk voor personen met een motorische beperking: station Florastraat. Geen enkele halte is dus volledig toegankelijk. Het is duidelijk dat er een inhaalbeweging moet gebeuren.

Naar aanleiding van de onlangs verplaatste bushaltes van Polderbos naar de Pintestraat vroeg raadslid Ina Quintyn tijdens de gemeenteraad van 30 september 2019 om de haltes integraal toegankelijk te maken . “Personen met een beperking moeten even vlot de bus kunnen nemen als alle andere reizigers. Wanneer de halte aangepast is, moeten zij hun busrit niet langer reserveren. Dat laatste is overigens ook een doelstelling van De Lijn”.

Deze nieuwe locatie vormt meteen dé gelegenheid om een toegankelijke halte te voorzien in het centrum van De Pinte. Omdat de gemeente nog niet zeker is of de nieuwe halte permanent zal zijn, vroeg het college van burgemeester en schepenen het punt in te trekken. Raadslid Quintyn bleef echter volharden en drong aan op een concrete actie.

Uiteindelijk werd unaniem beslist dat het college zal na gaan welke bushalte integraal toegankelijk moet gemaakt worden.

Ruimte werkt: Gemeente legt bijkomende voorwaarden op bij het oppompen van grondwater voor bouwwerken

Op de gemeenteraad van april 2019 heeft Ruimte bij monde van Hilde Claeys aandacht gevraagd voor de lage grondwaterstand en het somtijds onnodig oppompen van grondwater in het kader van bouwwerkzaamheden (de zogenaamde bronbemaling).

De gemeenteraad besliste daarop dat het college diende te onderzoeken welke maatregelen bijkomende zouden kunnen worden opgelegd. Tijdens de gemeenteraad van 26 augustus 2019 werd meegedeeld dat er 2 bijkomende voorwaarden zullen worden voorzien bij het afleveren van nieuwe vergunningen teneinde het onnodig oppompen van grondwaterte beperken. 

Gemeente laat na extra maatregelen te nemen, ondanks eerdere beloften

©AVS

Op de gemeenteraad van april 2019 heeft Ruimte bij monde van Hilde Claeys aandacht gevraagd voor de lage grondwaterstand en het somtijds onnodig oppompen van grondwater in het kader van bouwwerkzaamheden (de zogenaamde bronbemaling). Zie hiervoor onze eerdere publicatie

De gemeenteraad heeft toen op voorstel van Ruimte unaniem het volgende beslist:

Enig artikel.

De gemeenteraad vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om na te gaan of bij omgevingsvergunningen waarbij een bronbemaling wordt aangevraagd, voorwaarden kunnen opgelegd worden, waarbij een bronbemaling bij droogte kan vermeden worden of waarbij  inzake het lozen van oppervlaktewater door de aannemer en  bouwheer alternatieven worden aangereikt, om het waardevol water niet automatisch in de riolering te lozen.

Ondanks deze duidelijke beslissing stelt Ruimte vast dat bij de navolgende vergunningen geen bijkomende voorwaarden werden opgenomen. Intussen blijft het grondpeil historisch laag en kennen we opnieuw uiterst droge periodes, waarbij oa. landbouwers in sommige gebieden geen water meer mogen oppompen. 

Dat er wel degelijk maatregelen kunnen opgelegd worden, bewijst de oa. Stad Eeklo (zie ondermeer), waar bepaald werd dat bij grote droogte (code oranje) het opgepompte water verplicht moet worden opgevangen.

Ruimte roept het gemeentebestuur op om dringend uitvoering te geven aan hetgeen de gemeenteraad heeft goedgekeurd en extra maatregelen op te leggen bij het afleveren van vergunningen voor bronbemaling zodat voorvallen zoals vandaag verschenen in de pers (zie ondermeer) kunnen vermeden worden.