NEEN AAN HET HUIDIG CIRCULATIEPLAN !

RUIMTE heeft op de gemeenteraad van 21 februari aangedrongen op de opschorting van de geplande testfase. Wij zijn van oordeel dat dit plan geen oplossing biedt voor bestaande knelpunten en te ingrijpend is. Onze tussenkomsten in de gemeenteraad kan je via deze links herbekijken:

Het gemeentebestuur (CD&V en N-VA) weigerde evenwel om de plannen op te schorten en hield vast aan de testfase met de melding dat dit maar voorlopige plannen waren die zouden geëvalueerd worden in juni.

Eén week na de start van de testfase blijkt duidelijk dat dit plan faalt terwijl tal van noodzakelijke begeleidende maatregelen uitblijven.

De zogenaamde slimme verkeerslichten zijn nergens te bespeuren met de verwachte files tot gevolg. In deze straten waarlangs nu het verkeer wordt omgeleid, worden daarenboven geen metingen gedaan. Nadarhekkens in de straat belemmeren de makkelijke doorgang van fietsers. Dit terwijl éénrichting in de Baron de Gieylaan de wagens nog meer vrijheid en snelheid geeft en de situatie er voor de fietsers absoluut niet op verbeterd is.

In de omliggende straten duiken de eerste wildparkeerders op en de situatie voor de schoolgaande jongeren in de Anthierenslaan is er nog gevaarlijker op geworden. Nochtans is de aanleiding van dit plan juist om een veilige wandelroute voor de schoolgaande jeugd tussen het station en de school te creëren.

RUIMTE roept het gemeentebestuur op om deze testfase te stoppen en een beter, veiliger en minder ingrijpend plan uit te werken in overleg met alle betrokkenen.

PLANNEN STATIONSOMGEVING MOETEN OPGESCHORT WORDEN

Oppositiepartijen Ruimte en Open VLD roepen de gemeenteraad van De Pinte bijeen op

maandag 21 februari 2022. Op de agenda staan de opschorting van het circulatieplan

stationsomgeving en de plannen voor de heraanleg van de Bommelstraat.

Het gemeentebestuur heeft het voornemen om de stationsomgeving veiliger te maken. Daar

heeft uiteraard niemand iets op tegen. De buurt werd bevraagd, een studiebureau werd

ingeschakeld en plannen werden opgesteld.

Op zich lijkt dit de correcte manier van werken, ware het niet dat die plannen wel bijzonder

ingrijpend zijn, niet voor advies werden voorgelegd aan de diverse adviesraden en evenmin

werden doorgesproken op de gemeenteraad.

Dit bestuur is daarmee niet aan haar proefstuk toe. Recent nog werd beslist om VZW

Jeugdhuis Impuls te ontbinden en dit zonder advies van de jeugdraad en zonder enig

alternatief.

Inspraak en participatie, nochtans de speerpunten van #team9840, zijn de laatste tijd ver te

zoeken. Ook nu werden de plannen voor de aanpak van de stationsomgeving, die men al in

maart in uitvoering wenst te brengen via proefopstellingen, niet aan de adviesraden

voorgelegd. Noch de middenstand, noch de mobiliteitsraad of de scholen konden zich over

deze plannen uitspreken. De gemeenteraadsleden namen voor het eerst van deze plannen

kennis op de infoavond van 2 februari 2022.

Ook de plannen voor de heraanleg van de Bommelstraat en in het bijzonder de manifeste

onwil om daarbij te kiezen voor het behoud van de monumentale bomen, werden nog niet

besproken op de gemeenteraad.

Ruimte en Open VLD betreuren deze wijze van werken en vragen dat het gemeentebestuur

de beide dossiers opschort in afwachting van een grondige bespreking in een

gemeenteraadscommissie alsook na advies ingewonnen te hebben bij de diverse

adviesraden, waarna de plannen kunnen voorgelegd worden aan de buurt.

AANDACHT VOOR HET STATION

Op vraag van raadslid Lutgard Vermeyen heeft de gemeenteraad beslist om een schrijven te richten aan de bevoegde federaal minster van mobiliteit Gilkinet, de NMBS en INFRABEL om aan te dringen op de uitvoering van de beloofde verhoging van de perrons, de verbetering van het aanbod en de dienstverlening en de elektrificatie van de lijn Ronse-Eeklo.
In de brief zal ook gevraagd worden om de perrons rechtstreeks toegankelijk te maken via nieuwe toegangen, bijkomende camera’s te plaatsen evenals een bewaakte fietsenstalling.