Ruimte werkt: Gemeente legt bijkomende voorwaarden op bij het oppompen van grondwater voor bouwwerken

Op de gemeenteraad van april 2019 heeft Ruimte bij monde van Hilde Claeys aandacht gevraagd voor de lage grondwaterstand en het somtijds onnodig oppompen van grondwater in het kader van bouwwerkzaamheden (de zogenaamde bronbemaling).

De gemeenteraad besliste daarop dat het college diende te onderzoeken welke maatregelen bijkomende zouden kunnen worden opgelegd. Tijdens de gemeenteraad van 26 augustus 2019 werd meegedeeld dat er 2 bijkomende voorwaarden zullen worden voorzien bij het afleveren van nieuwe vergunningen teneinde het onnodig oppompen van grondwaterte beperken. 

Gemeente laat na extra maatregelen te nemen, ondanks eerdere beloften

©AVS

Op de gemeenteraad van april 2019 heeft Ruimte bij monde van Hilde Claeys aandacht gevraagd voor de lage grondwaterstand en het somtijds onnodig oppompen van grondwater in het kader van bouwwerkzaamheden (de zogenaamde bronbemaling). Zie hiervoor onze eerdere publicatie

De gemeenteraad heeft toen op voorstel van Ruimte unaniem het volgende beslist:

Enig artikel.

De gemeenteraad vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om na te gaan of bij omgevingsvergunningen waarbij een bronbemaling wordt aangevraagd, voorwaarden kunnen opgelegd worden, waarbij een bronbemaling bij droogte kan vermeden worden of waarbij  inzake het lozen van oppervlaktewater door de aannemer en  bouwheer alternatieven worden aangereikt, om het waardevol water niet automatisch in de riolering te lozen.

Ondanks deze duidelijke beslissing stelt Ruimte vast dat bij de navolgende vergunningen geen bijkomende voorwaarden werden opgenomen. Intussen blijft het grondpeil historisch laag en kennen we opnieuw uiterst droge periodes, waarbij oa. landbouwers in sommige gebieden geen water meer mogen oppompen. 

Dat er wel degelijk maatregelen kunnen opgelegd worden, bewijst de oa. Stad Eeklo (zie ondermeer), waar bepaald werd dat bij grote droogte (code oranje) het opgepompte water verplicht moet worden opgevangen.

Ruimte roept het gemeentebestuur op om dringend uitvoering te geven aan hetgeen de gemeenteraad heeft goedgekeurd en extra maatregelen op te leggen bij het afleveren van vergunningen voor bronbemaling zodat voorvallen zoals vandaag verschenen in de pers (zie ondermeer) kunnen vermeden worden.

 

Ruimte vraagt aandacht voor lage grondwaterstand

De zomer van 2018 was een bijzonder droge zomer, waardoor het grondwater spectaculair daalde. Ons grondwatersysteem is voortdurend in beweging: in de zomer dalen de niveaus (planten gebruiken heel wat grondwater om te groeien & een deel verdampt door de hogere temperaturen) en in de winter krijgt het systeem meestal de kans om zich weer te herstellen (door de koudere temperaturen is er geen verdamping & planten verbruiken geen water). M.a.w. traditioneel komt het grondwater tijdens de wintermaanden opnieuw op peil (zie onder meer Het Nieuwsblad 10/02/2019 en DM 10/04/2019).

Dit jaar echter niet. De aanvulling van het grondwater is minder uitgesproken geweest dan in andere jaren. In maart heeft het gelukkig goed geregend,  maar de grondwaterstand is op de meeste meetplaatsen nog steeds té laag voor de tijd van het jaar. Uit cijfers van de VMM is de stand op één derde van de meetlocaties zelfs zéér laag. Zonder een inhaalbeweging van neerslag kan er onmogelijk een buffer opgebouwd worden voor de droge zomermaanden.

Vorige zomer werden er ook in De Pinte tijdelijke maatregelen genomen en werd  volop gesensibiliseerd om spaarzaam om te gaan met onze watervoorraden.  Aangezien vandaag het grondwaterpeil nog onvoldoende hersteld is, zal ook de komende maanden alertheid geboden moeten worden.

Op de gemeenteraad van 29 april 2019 zal raadslid Hilde Claeys deze situatie aankaarten. Meer in het bijzonder verwijst zij naar de bronbemaling en vraagt zij enerzijds dat het gemeentebestuur maatregelen zou nemen om te vermijden dat onnodig  grondwater zou worden opgepompt en anderzijds dat zo alsnog bronbemaling zou nodig blijken, het opgepompte water niet zomaar in de riool zou worden geloosd.

Bronbemaling is een courante werkwijze waarbij bij bouwwerkzaamheden, in het bijzonder bij het plaatsen van regenwaterputten, ondergrondse constructies, maar ook bij sommige wegwerkzaamheden, door de aannemer grondwater wordt opgepompt. Deze pompt namelijk grondwater op om -niet gehinderd door opstekend grondwater- de werken te kunnen uitvoeren. Bronbemaling  maakt dat de grondwatertafel tijdelijk – maar wel verder – verlaagd wordt. Het opgepompte water wordt bijna altijd geloosd in de riolering.  

Het verlagen van de grondwaterspiegel maakt dat er water onttrokken wordt uit de wortelzone van bomen en groen. Vijvers en plassen kunnen droog komen te staan. Fauna en flora kunnen afsterven. En met de afgelopen droge zomer, gebeurt dit dan nog sneller dan anders. 

Gezien de lagere grondwaterstanden is bronbemaling vaak niet nodig. Een proefsleuf graven op de gewenste diepte, kan aantonen dat er reeds bijzonder diep moet gegraven worden om grondwater te bespeuren. Door de macht der gewoonte wordt bij grondwerken bijna automatisch bronbemaling toegepast.

Daarnaast is het lozen van het grondwater op de riolering geen goede zaak voor de rioolhuishouding. Niettegenstaande het zuiver grondwater betreft, wordt er toch slib mee afgevoerd dat niet thuishoort in een gescheiden rioleringsstelsel. Het maakt dat dit water verderop moet gezuiverd worden.Veel beter is het om water op te vangen en bv. ter beschikking te stellen van de buren voor hun plantgoed of  zoveel mogelijk terug in de grond in te brengen buiten de onttrekkingszone. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van infiltratieputten, -bekkens of -grachten. Indien infiltratie technisch niet mogelijk is, dient het water beter afgeleid te worden naar de dichtstbijzijnde waterloop. Pas in laatste instantie  zou het water mogen geloosd worden op de openbare riolering.

Ruimte hoop dat het gemeentebestuur in gaat op de terechte vraag van Hilde Claeys en effectief voorwaarden en omkaderende maatregelen oplegt bij het afleveren van nieuwe omgevingsvergunningen.