Gemeenteraad van 27 april kan je LIVE online volgen

Door de Corona-maatregelen zal de Gemeente- en OCMW-raad van maandag 27 april 2020 niet fysiek kunnen samenkomen in de raadzaal. Daarom voorziet de gemeente in een LIVE-stream. Op die manier kan je de zitting LIVE volgen van thuis uit, via gsm, laptop of tablet.

De link voor de LIVE-stream vind je hier: https://www.depinte.be/live-gemeenteraad.aspx .

Opgelet: anders dan voorheen zal de raad van start gaan om 19u.

‘Café’ moet opnieuw echt jeugdhuis worden

Foto: Jos De Keukeleire (Nieuwsblad)

Op de gemeenteraad van 25 november werden de raadsleden op de hoogte gebracht van een tijdelijke sluiting van het jeugdhuis Impuls. Deze beslissing werd genomen om het jeugdhuis terug op het juiste pad te brengen en met een vernieuwingstraject ook nieuwe vrijwilligers en een nieuw bestuur aan te stellen. Hiervoor werkt de schepen samen met de Pintse jeugdraad.

Raadslid Marthe Van Den Abbeele toonde in de gemeenteraad begrip voor de maatregel en sprak de hoop uit dat het jeugdhuis evolueert naar een echte ontmoetingsplaats, ook voor de ongebonden jeugd. “Activiteiten zoals voetbal op groot scherm, quiz, debat en dialoog, samen studeren … zouden er een plaats kunnen vinden.”

Tot slot werd er akte genomen van de plannen van het nieuwe bestuur om in 2025 een nieuw jeugdhuis te bouwen naast het OCP. Ruimte hoopt dan ook vurig dat de werking in de tussentijd gegarandeerd wordt op de huidige locatie. Een actief jeugdhuis is immers een katalysator voor een bruisende en jeugdige gemeente.

Wat kan wél en wat kan niet in onze kerkgebouwen?

Tijdens de gemeenteraad van 30 september 2019 kwam de afsprakennota tussen de kerkfabrieken van De Pinte en Zevergem en de gemeente De Pinte aan bod.

Aangezien de gemeente een flink stuk mee financiert, zowel voor de werking als voor het onderhoud en investeringen van beider kerken is het vanzelfsprekend dat er hieromtrent afspraken worden gemaakt. Niet alleen financiële, maar ook praktische afspraken komen ter sprake, waaronder het onroerende patrimonium en het privatief gebruik daarvan. Nu kerken meer en meer leeg komen te staan en duurzaam ruimtegebruik zich opdringt, kwam RUIMTE, bij monde van raadslid Hilde Claeys, hierover tussen. 

Uit de afsprakennota blijkt dat de activiteiten die kunnen toegelaten worden in de kerken van De Pinte en Zevergem, zoals concerten, tentoonstellingen,  sterk aan banden worden gelegd door een specifieke passage in de afsprakennota.  Zo moeten volgens de nota ‘alle activiteiten steeds in overeenstemming zijn met de hoofdfunctie van het kerkgebouw en wordt bij twijfel de eindbeslissing steeds bij de pastoor genomen.’

Door deze passage worden er veel gemeenschapsversterkende activiteiten gedwarsboomd, omdat ze niet als passend binnen een kerkgebouw worden ervaren. Bovendien laten we de eindbeslissing over aan één persoon, wat de deur openzet naar mogelijke willekeur. 

Zo kon tijdens het feestjaar 150 jaar De Pinte  ‘Allez Chanter’ enkel doorgaan in de kerk van Zevergem, dankzij de steun van de Zevergemse kerkfabriek. In De Pinte was er bezwaar.  Samen zingen werkt nochtans gemeenschapsversterkend en verbindend, wie kan daar iets op tegen hebben? 

Zou het niet vanzelfsprekend zijn dat een gebouw dat ondersteund wordt door de gemeenschap,  ook moeten kunnen gebruikt worden door de gemeenschap, gelovige of niet-gelovige? 

Een kerk is per definitie een plaats die zich leent tot evenementen waar een maatschappelijke behoefte voor bestaat, zoals tentoonstellingen, theater,  optredens, zangstonden, … En waarom ook geen niet-religieuze uitvaarten, waar een steeds grotere vraag naar is, maar de ruimte dikwijls ontbreekt in de dorpen?   

Onze fractie heeft zich dan ook onthouden, omdat dit een gemiste kans is om onze kerken meer open te stellen voor de gemeenschap. We vinden dat de lokale overheid in deze materie méér op hun strepen had mogen staan,  temeer omdat de lokale gemeenschap financieel mee bijdraagt aan de kerken.