RUIMTE biedt onafhankelijk lokaal alternatief

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen de inwoners van de nieuwe fusiegemeente Nazareth – De Pinte kunnen stemmen op de lokale lijst RUIMTE

Voor de inwoners van De Pinte en Zevergem is RUIMTE een vaste waarde. De lokale politieke beweging bestaat er al meer dan 24 jaar. Tussen 2013 tot 2018 nam RUIMTE bestuursverantwoordelijkheid op onder het burgemeesterschap van Hilde Claeys.

De fusie biedt nieuwe mogelijkheden waardoor de inwoners van Eke en Nazareth voor het eerst voor RUIMTE kunnen stemmen. 

RUIMTE gaat de uitdaging aan in een nieuwe samenstelling met enkel onafhankelijke kandidaten, die geen banden hebben met nationale politieke partijen. 

RUIMTE staat voor een vooruitstrevend lokaal project en wil hét alternatief zijn voor de klassieke partijen. 100 % lokaal, 100 % onafhankelijk. Onze aandacht en energie gaat volledig naar de inwoners van Zevergem, Eke, De Pinte én Nazareth. 

RUIMTE nodigt alle inwoners van Nazareth – De Pinte uit voor een lentedrink op zondag 24 maart vanaf 11u in ’t Schoolke van Landuyt (Steenweg 246, 9810 Eke)

Vijf jaar loze beloften voor de jeugd

Dag op dag 5 jaar geleden organiseerde de Pintse jeugdraad een verkiezingsdebat (Debattle) over de thema’s die de jeugd aanbelangt. Onder meer de toekomst van het jeugdhuis, de terreinen aan de Sportwegel en de OCP-fuiven kwamen aan bod. Met nog één jaar tot de verkiezingen (in oktober 2024) stelt Ruimte vast dat – ondanks dure beloften van het bestuur (CD&V – N-VA) – deze dossiers amper werden aangepakt.

Jeugdhuis Impuls

De Standaard schreef na het debat ‘De zaal van de gemeentelijke bieb zat vrijdag afgeladen vol voor de traditionele ‘debattle’ van de Jeugdraad in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Conclusie: iedereen wil de jeugd helpen. En dus ook jonge zieltjes winnen.’ Dat klopt: alle Pintse partijen spraken zich uitgebreid uit over verschillende jeugddossiers en bleken het verrassend veel eens: jeugdbeleid is geen detail in De Pinte maar iets waar het bestuur actief aan bouwt.

Vijf jaar later kunnen we alleen maar verbaasd zijn over de gebroken beloftes: de bestaande verbouwplannen met een voorzien budget van 600.000 euro werden opgeborgen met de melding dat een nieuw jeugdhuis zou worden gebouwd. In afwachting werd er niet meer in het bestaande gebouw geïnvesteerd. De vzw Impuls werd opgeheven en het bestuur bleek erg passief in haar engagement voor een ‘nieuwe doorstart’.

Zowel tijdens corona als nadien deed Ruimte tal van voorstellen om het jeugdhuis een laagdrempelige, tijdelijke invulling te geven zodat een nieuwe groep jongeren zich kan inwerken en de jeugdhuiswerking nieuw leven kan inblazen. Het gemeentebestuur vroeg telkens tijd en schermde steevast met de belofte van een nieuw gebouw. Het nieuwe jeugdhuis zou, vanuit kostenefficiëntie, samen met de beloofde nieuwe sportzaal gebouwd worden naast het OCP. Concrete plannen bleven evenwel uit.

De koers wordt omgegooid

Recent besliste het bestuur om haar koers om te gooien. Niet de bouw van een nieuwe sportzaal annex jeugdhuis, maar wel de (ver)nieuwbouw van de GBS (Blije School) krijgt prioriteit. Er werd een opdracht uitgeschreven om een masterplan op te maken voor de gehele site Polderbos, waar weliswaar ook een nieuwe sportzaal en jeugdhuis hun plaats moeten krijgen. Er werd echter meteen ook aangegeven dat deze sportzaal en jeugdhuis pas in een latere fase zouden gerealiseerd worden, afhankelijk van de beschikbare middelen. En laat nu net daar het schoentje knellen. In het huidig budget is geen euro voorzien voor een nieuwe sportzaal en slecht 275.000 euro voor een jeugdhuis, wat ruim onvoldoende is. Bovendien krijgt het schoolgebouw voorrang, waardoor de realisatie van een jeugdhuis, sowieso nog jaren op zich zal laten wachten. De vraag is maar of met de geplande fusie met Nazareth de plannen niet helemaal overboord zullen worden gegooid.

“Recent besliste het bestuur om haar koers om te gooien. Niet de bouw van een nieuwe sportzaal annex jeugdhuis, maar wel de (ver)nieuwbouw van de GBS (Blije School) krijgt prioriteit. De vraag is maar of met de geplande fusie met Nazareth de plannen niet helemaal overboord zullen worden gegooid.”

Voor Ruimte is de tijd om: geen beloftes meer, maar daden. Onze Pintse jeugd heeft nood aan een vaste ontmoetingsplek waar – in eigen dorp – jeugdige evenementen kunnen georganiseerd worden en waar aan democratische prijzen iets kan gedronken worden.

De Vlaamse overheid heeft budgetten ter beschikking gesteld om de gemeenten te helpen om na corona o.a. het vrijetijdsleven opnieuw te activeren. Die middelen zijn verre van opgebruikt. De gemeente kan hiermee onder meer een tijdelijke arbeidskracht inschakelen op de jeugdhuiswerking vlot te trekken. Niet alleen om louter “café” te houden, maar ook om activiteiten te organiseren en jongeren te motiveren en begeleiden om de werking in eigen handen te nemen.

Fuiven in eigen dorp

Ook de organisatie van evenementen in het OCP loopt moeilijk. Zo is de cultuurzaal van het OCP snel volgeboekt door een gebrek aan kleinere en middelgrote zalen voor verenigingen. Bovendien besloot het bestuur in 2020 dat verenigingen bij het houden van een bar in eigen beheer niet meer mogen kiezen waar ze hun drank aankopen en dus verplicht zijn om beroep te doen op de concessionaris van de cafetaria. Waar de concurrentie niet meer speelt, stijgen de kosten. En laat nu net daar de winstmarge voor lokale verenigingen zitten.

Bovendien kunnen de verenigingen sinds 2020 bij het houden van een bar in eigen beheer niet meer kiezen waar ze hun drank aankopen en zijn ze verplicht om beroep te doen op de concessionaris van de cafetaria. Waar de concurrentie niet meer speelt, stijgen de kosten. En laat nu net daar de winstmarge voor lokale verenigingen zitten.

Daarnaast verdwenen de afgelopen jaren de geliefde ‘OCP-fuiven’ van de jeugdbewegingen, een evolutie die we betreuren. Met het verdwijnen van een actief jeugdhuis en deze fuiven verdwijnt dus helaas het eens zo bruisende lokale nachtleven voor jonge inwoners.

Ruimte blijft een pleitbezorger dat onze eigen jeugd in De Pinte kan uitgaan. We willen met de nakende fusie toch niet opnieuw de klok méér dan 150 jaar terugdraaien, toen de inwoners van het gehucht De Pinte zich voor alle gelegenheden naar Nazareth moeten begeven? 

Sportwegel

De ‘Debattle’ vroeg de partijen tot slot ook naar hun visie over de Sportwegel. Na de verhuis van JV De Pinte enkele jaren geleden kwam een grote groene open vlakte vrij in het centrum van de gemeente. Verschillende jeugd- en vrijetijdsverenigingen hebben er nog hun vaste stek. De ganse site ligt in woonzone en is eigendom van de gemeente. Het bestuur beloofde een inrichtingsplan op te maken, waaruit de visie zou blijken op de toekomstige inrichting en invulling. Alhoewel er budgetten waren voorzien, blijft het wachten op de concrete plannen.

“Het bestuur beloofde een inrichtingsplan op te maken, waaruit de visie zou blijken op de toekomstige inrichting en invulling. Alhoewel er budgetten waren voorzien, blijft het wachten op de concrete plannen.”

Ruimte pleit voor een overwegend groene invulling, waarbij na overleg en betrokkenheid van de aanpalende verenigingen en omwonenden tot een gedragen plan kan gekomen worden.  

FUSIE: Tegenstem Ruimte omwille van timing, schaalgrootte en gebrekkige betrokkenheid van de inwoners

Het is beslist. De fusie met Nazareth komt er, nog deze bestuursperiode.

Op 19 juni 2023 keurde een meerderheid in beide gemeenten de principiële beslissing goed. Ruimte keurde dit niet goed. Niet omdat we tegen een fusie zijn, zoals we eerder al duidelijk hebben gecommuniceerd, maar wel omdat we ons vragen stellen bij de timing, de schaalgrootte en de gebrekkige wijze waarop de bevolking tot nu toe werd ingelicht en betrokken. Omdat deze beslissing zo ingrijpend is en best zo breed mogelijk wordt gedragen, zijn we van oordeel dat de inwoners meer dienden betrokken te worden en hiervoor meer tijd moeten krijgen. Wij vinden de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 daarvoor de beste gelegenheid.

“In een democratie leg je je neer bij de beslissing die genomen is door een meerderheid. We zullen er dan ook alles aan doen om van deze fusie een succes te maken, ook al was dit niet onze keuze.”

We hebben de meerderheid daarom gisterenavond gevraagd om de inwoners te bevragen via een volksraadpleging. De vraag was eenvoudig: “wil u dat de beslissing wordt uitgesteld tot na de verkiezingen: ja of nee”

Wij zijn van oordeel dat de beslissing dient uitgesteld te worden, zodat de fusie een cruciaal thema wordt tijdens de lokale verkiezingen van oktober 2024, zowel in de Pinte, als in Nazareth en Sint-Martens-Latem. Een levendig debat, in de verschillende buurtgemeenten en dorpskernen kan de raadsleden die vanaf 2024 in de gemeenteraden van De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Late zetelen, voeden met voldoende info en aandachtspunten.

N-VA en CD&V stemden deze vraag helaas weg en keurden de fusie goed. In een democratie leg je je neer bij de beslissing die genomen is door een meerderheid. We zullen er dan ook alles aan doen om van deze fusie een succes te maken, ook al was dit niet onze keuze.

We roepen het gemeentebestuur op om de bevolking en alle raadsleden over de partijgrenzen heen maximaal te betrekken bij het verdere proces. Wij volgen dit dossier alvast verder nauw op. We danken alvast de Pintenaars en Zevergemnaars die met veel overgave hebben mee nagedacht, gedebatteerd en de raadsleden mee hebben voorzien van belangrijke inzichten.