Vijf jaar loze beloften voor de jeugd

Dag op dag 5 jaar geleden organiseerde de Pintse jeugdraad een verkiezingsdebat (Debattle) over de thema’s die de jeugd aanbelangt. Onder meer de toekomst van het jeugdhuis, de terreinen aan de Sportwegel en de OCP-fuiven kwamen aan bod. Met nog één jaar tot de verkiezingen (in oktober 2024) stelt Ruimte vast dat – ondanks dure beloften van het bestuur (CD&V – N-VA) – deze dossiers amper werden aangepakt.

Jeugdhuis Impuls

De Standaard schreef na het debat ‘De zaal van de gemeentelijke bieb zat vrijdag afgeladen vol voor de traditionele ‘debattle’ van de Jeugdraad in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Conclusie: iedereen wil de jeugd helpen. En dus ook jonge zieltjes winnen.’ Dat klopt: alle Pintse partijen spraken zich uitgebreid uit over verschillende jeugddossiers en bleken het verrassend veel eens: jeugdbeleid is geen detail in De Pinte maar iets waar het bestuur actief aan bouwt.

Vijf jaar later kunnen we alleen maar verbaasd zijn over de gebroken beloftes: de bestaande verbouwplannen met een voorzien budget van 600.000 euro werden opgeborgen met de melding dat een nieuw jeugdhuis zou worden gebouwd. In afwachting werd er niet meer in het bestaande gebouw geïnvesteerd. De vzw Impuls werd opgeheven en het bestuur bleek erg passief in haar engagement voor een ‘nieuwe doorstart’.

Zowel tijdens corona als nadien deed Ruimte tal van voorstellen om het jeugdhuis een laagdrempelige, tijdelijke invulling te geven zodat een nieuwe groep jongeren zich kan inwerken en de jeugdhuiswerking nieuw leven kan inblazen. Het gemeentebestuur vroeg telkens tijd en schermde steevast met de belofte van een nieuw gebouw. Het nieuwe jeugdhuis zou, vanuit kostenefficiëntie, samen met de beloofde nieuwe sportzaal gebouwd worden naast het OCP. Concrete plannen bleven evenwel uit.

De koers wordt omgegooid

Recent besliste het bestuur om haar koers om te gooien. Niet de bouw van een nieuwe sportzaal annex jeugdhuis, maar wel de (ver)nieuwbouw van de GBS (Blije School) krijgt prioriteit. Er werd een opdracht uitgeschreven om een masterplan op te maken voor de gehele site Polderbos, waar weliswaar ook een nieuwe sportzaal en jeugdhuis hun plaats moeten krijgen. Er werd echter meteen ook aangegeven dat deze sportzaal en jeugdhuis pas in een latere fase zouden gerealiseerd worden, afhankelijk van de beschikbare middelen. En laat nu net daar het schoentje knellen. In het huidig budget is geen euro voorzien voor een nieuwe sportzaal en slecht 275.000 euro voor een jeugdhuis, wat ruim onvoldoende is. Bovendien krijgt het schoolgebouw voorrang, waardoor de realisatie van een jeugdhuis, sowieso nog jaren op zich zal laten wachten. De vraag is maar of met de geplande fusie met Nazareth de plannen niet helemaal overboord zullen worden gegooid.

“Recent besliste het bestuur om haar koers om te gooien. Niet de bouw van een nieuwe sportzaal annex jeugdhuis, maar wel de (ver)nieuwbouw van de GBS (Blije School) krijgt prioriteit. De vraag is maar of met de geplande fusie met Nazareth de plannen niet helemaal overboord zullen worden gegooid.”

Voor Ruimte is de tijd om: geen beloftes meer, maar daden. Onze Pintse jeugd heeft nood aan een vaste ontmoetingsplek waar – in eigen dorp – jeugdige evenementen kunnen georganiseerd worden en waar aan democratische prijzen iets kan gedronken worden.

De Vlaamse overheid heeft budgetten ter beschikking gesteld om de gemeenten te helpen om na corona o.a. het vrijetijdsleven opnieuw te activeren. Die middelen zijn verre van opgebruikt. De gemeente kan hiermee onder meer een tijdelijke arbeidskracht inschakelen op de jeugdhuiswerking vlot te trekken. Niet alleen om louter “café” te houden, maar ook om activiteiten te organiseren en jongeren te motiveren en begeleiden om de werking in eigen handen te nemen.

Fuiven in eigen dorp

Ook de organisatie van evenementen in het OCP loopt moeilijk. Zo is de cultuurzaal van het OCP snel volgeboekt door een gebrek aan kleinere en middelgrote zalen voor verenigingen. Bovendien besloot het bestuur in 2020 dat verenigingen bij het houden van een bar in eigen beheer niet meer mogen kiezen waar ze hun drank aankopen en dus verplicht zijn om beroep te doen op de concessionaris van de cafetaria. Waar de concurrentie niet meer speelt, stijgen de kosten. En laat nu net daar de winstmarge voor lokale verenigingen zitten.

Bovendien kunnen de verenigingen sinds 2020 bij het houden van een bar in eigen beheer niet meer kiezen waar ze hun drank aankopen en zijn ze verplicht om beroep te doen op de concessionaris van de cafetaria. Waar de concurrentie niet meer speelt, stijgen de kosten. En laat nu net daar de winstmarge voor lokale verenigingen zitten.

Daarnaast verdwenen de afgelopen jaren de geliefde ‘OCP-fuiven’ van de jeugdbewegingen, een evolutie die we betreuren. Met het verdwijnen van een actief jeugdhuis en deze fuiven verdwijnt dus helaas het eens zo bruisende lokale nachtleven voor jonge inwoners.

Ruimte blijft een pleitbezorger dat onze eigen jeugd in De Pinte kan uitgaan. We willen met de nakende fusie toch niet opnieuw de klok méér dan 150 jaar terugdraaien, toen de inwoners van het gehucht De Pinte zich voor alle gelegenheden naar Nazareth moeten begeven? 

Sportwegel

De ‘Debattle’ vroeg de partijen tot slot ook naar hun visie over de Sportwegel. Na de verhuis van JV De Pinte enkele jaren geleden kwam een grote groene open vlakte vrij in het centrum van de gemeente. Verschillende jeugd- en vrijetijdsverenigingen hebben er nog hun vaste stek. De ganse site ligt in woonzone en is eigendom van de gemeente. Het bestuur beloofde een inrichtingsplan op te maken, waaruit de visie zou blijken op de toekomstige inrichting en invulling. Alhoewel er budgetten waren voorzien, blijft het wachten op de concrete plannen.

“Het bestuur beloofde een inrichtingsplan op te maken, waaruit de visie zou blijken op de toekomstige inrichting en invulling. Alhoewel er budgetten waren voorzien, blijft het wachten op de concrete plannen.”

Ruimte pleit voor een overwegend groene invulling, waarbij na overleg en betrokkenheid van de aanpalende verenigingen en omwonenden tot een gedragen plan kan gekomen worden.