PLANNEN STATIONSOMGEVING MOETEN OPGESCHORT WORDEN

Oppositiepartijen Ruimte en Open VLD roepen de gemeenteraad van De Pinte bijeen op

maandag 21 februari 2022. Op de agenda staan de opschorting van het circulatieplan

stationsomgeving en de plannen voor de heraanleg van de Bommelstraat.

Het gemeentebestuur heeft het voornemen om de stationsomgeving veiliger te maken. Daar

heeft uiteraard niemand iets op tegen. De buurt werd bevraagd, een studiebureau werd

ingeschakeld en plannen werden opgesteld.

Op zich lijkt dit de correcte manier van werken, ware het niet dat die plannen wel bijzonder

ingrijpend zijn, niet voor advies werden voorgelegd aan de diverse adviesraden en evenmin

werden doorgesproken op de gemeenteraad.

Dit bestuur is daarmee niet aan haar proefstuk toe. Recent nog werd beslist om VZW

Jeugdhuis Impuls te ontbinden en dit zonder advies van de jeugdraad en zonder enig

alternatief.

Inspraak en participatie, nochtans de speerpunten van #team9840, zijn de laatste tijd ver te

zoeken. Ook nu werden de plannen voor de aanpak van de stationsomgeving, die men al in

maart in uitvoering wenst te brengen via proefopstellingen, niet aan de adviesraden

voorgelegd. Noch de middenstand, noch de mobiliteitsraad of de scholen konden zich over

deze plannen uitspreken. De gemeenteraadsleden namen voor het eerst van deze plannen

kennis op de infoavond van 2 februari 2022.

Ook de plannen voor de heraanleg van de Bommelstraat en in het bijzonder de manifeste

onwil om daarbij te kiezen voor het behoud van de monumentale bomen, werden nog niet

besproken op de gemeenteraad.

Ruimte en Open VLD betreuren deze wijze van werken en vragen dat het gemeentebestuur

de beide dossiers opschort in afwachting van een grondige bespreking in een

gemeenteraadscommissie alsook na advies ingewonnen te hebben bij de diverse

adviesraden, waarna de plannen kunnen voorgelegd worden aan de buurt.