Gemeenteraad noodgedwongen uitgesteld door administratief geknoei

De gemeenteraad van De Pinte die voorzien was voor maandag 26 oktober 2020 gaat niet door. De bijeenroeping en opmaak van de agenda zijn immers niet op een geldige wijze gebeurd. Dit alles is het gevolg van de stoelendans die ontstaan is naar aanleiding van de eedaflegging van burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V) als federaal minister.

Als federaal minister is Van Peteghem van rechtswege verhinderd als burgemeester. Huidig voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (de vroegere OCMW-voorzitter) Lieve Van Lancker legde intussen de eed af als waarnemend burgemeester. Hierdoor diende ook voor haar functie een vervanger gezocht te worden. Huidig voorzitter van de gemeenteraad Kathleen Ghyselinck werd voorgedragen als nieuwe voorzitter BSCD. Waar zij perfect deze functies had kunnen combineren, koos het bestuur ervoor om haar als voorzitter van de gemeenteraad ontslag te laten nemen, zodat Van Peteghem voorzitter zou kunnen worden van de gemeenteraad.” aldus Wim Vanbiervliet (Ruimte), die de kat de bel aanbond.

Het is de voorzitter van de gemeenteraad die de gemeenteraad samenroept en de agenda opstelt. Wanneer de voorzitter ontslag neemt of verhinderd is, komt diens opvolger in de plaats. 

 “Het is bij dit laatste ontslag dat het bestuur aan het knoeien is gegaan.” zo gaat Vanbiervliet verder. “Met dit ontslag was Kathleen Ghyselinck onmiddellijk voorzitter af en diende nagegaan te worden wie dienstdoend voorzitter was van de gemeenteraad. Het bestuur ging er evenwel van uit dat zij nog steeds voorzitter was, maar liet de uitnodiging wel tekenen door plaatsvervangend burgemeester Willem Rombaut “

Als oppositieleider wees Vanbiervliet het college van burgemeester en schepen er in aanloop van de gemeenteraad op dat beide veronderstellingen fout zijn. Noch Ghyselinck, wiens ontslag inmiddels definitief was, noch Rombaut, die als plaatsvervangend burgemeester die bevoegdheid niet had, konden bijgevolg de gemeenteraad samenroepen. 

Bij ontslag van de voorzitter en bij gebrek aan delegatie aan een ander gemeenteraadslid van de meerderheid is voorzien dat het voorzitterschap toekomt aan het gemeenteraadslid met de hoogte anciënniteit. En laat dit nu net Vanbiervliet zijn die al sinds 2001 in de gemeenteraad zetelt en onder het vorig bestuur voorzitter was van de gemeenteraad.

Zodra het college mij vraagt om de gemeenteraad samen te roepen, zal ik hieraan gevolg geven. Het is natuurlijk een bijzondere situatie, naar ons aanvoelen het gevolg van snel en ondoordacht handelen” zo besluit Vanbiervliet die nog benadrukt dat hij er op stond om dit op voorhand aan te kaarten, zodat de raadsleden niet onnodig zouden moeten samenkomen en bovenal de beslissingen die zouden worden genomen op de gemeenteraad niet ongeldig zouden worden verklaard. Of hoe de oppositie de meerderheid redt.