Communicatie rond nieuw RUP verbergt bebouwing Blijpoel

Recent lazen we in de lokale pers: “Festivalweide en voetbalveld gered (…) de weide wordt gevrijwaard van ontwikkeling door het nieuwe RUP Scheldedorp Zevergem”.

Niets nieuws, want ook in het vorige Ruimtelijk Uitvoerings Plan Scheldedorp uit 2016 onder het bestuur van Ruimte, waren deze gronden ingekleurd als zone voor recreatieve voorzieningen. De nadrukkelijke focus op het vrijwaren van deze gronden verbergt dat het weiland verderop in de Blijpoel, palend aan het Warandestraatje, volgens dit nieuwe RUP opnieuw bebouwd kan worden.

Nochtans was de vrijwaring van dit stukje open ruimte één van de belangrijkste resultaten die uit de inspraakronde vorige legislatuur naar voren was gekomen. Inspraak en participatie, daar gaat de nieuwe meerderheid nochtans prat op, behalve wanneer de eigen achterban een ander idee heeft.

Dit brengt ons terug bij het vorige RUP, dat aangevochten en tot slot vernietigd werd door toedoen van de kerkfabriek van Zevergem,  gezien zij gronden in eigendom hebben aan de Blijpoel, die zij graag wensen te bebouwen voor een kleinschalig woon- en zorgproject.

Zicht op het Warandestraatje (foto De Gentenaar)

Open ruimte gaat verloren

Vandaag kleurt de huidige meerderheid het in als ‘Woonprojectzone 3’, nl. bouwzone voor een sociaal maatschappelijk project met o.a. bijkomend een gemeenschapshuis. Hun bewering “dat bebouwing de waardevolle zichtas vanuit het dorpscentrum naar de achterliggende Scheldevallei niet verstoort” is in tegenspraak met wat we terugvinden over het Zevergems beeldkwaliteitsplan uit 2011, waar gepleit wordt om de band met de Schelde te versterken en bebouwing in het open ruimte gebied onmogelijk te maken. Daarom werd in het vorige RUP onder impuls van Ruimte voorzien dat daar geen bebouwing meer zou mogelijk zijn.

Dergelijk zorgproject is lovenswaardig, maar niet wanneer een uniek zicht voor altijd verloren zal gaan. Het is nog maar de vraag of sociale huisvestingsmaatschappijen interesse zullen tonen in een dergelijk kleinschalige project, gezien het te klein is om rendabel te zijn en te afgelegen van alle noodzakelijke diensten en winkels. Dat er nu sprake is van een extra gemeenschapshuis, verzwaart niet alleen de bebouwing en de verkeersafwikkeling in de buurt, maar is ook niet nodig, gezien er al iets gelijkaardigs voorzien was in het voormalige lokaal van de Chiro.

N-VA stelde in haar blaadje van mei 2016 nog trots:  “Onze waardevolle, historische dorpskern en haar binding met de Schelde blijven bewaard. Het plan verhindert ook dat het uitzicht van de Zevergemse kern verandert.” … Vier jaar later wordt het geweer van schouder veranderd, het is niet de eerste maal deze legislatuur.


Sociale woningen terug naar af

Ook sociaal wonen is een quasi dode letter geworden, net zoals er in het ganse beleidsplan van deze meerderheid amper een woord over terug te vinden is. In ‘Woonprojectzone 1’ tussen Het Wijngaardeke en Dorp voorziet men in totaal 14 wooneenheden waarvan slechts drie sociale woningen. Verder ontbreekt een percentage verplichte groenaanleg per wooneenheid, wat wél in het vorige RUP opgenomen was. Gezien de inbreiding  in een bestaand weefsel lijkt ons dit onontbeerlijk.

Voor ‘Woonprojectzone 2’ (Dorp 11 tot 25) werd in het RUP van 2016 voorzien dat het uitzicht van de voorgevel van de huizen bewaard diende te worden, zijnde één bouwlaag met zadeldak, dit om de kerktoren zichtbaar te laten en de typische uitstraling van de bestaande huisjes te behouden. Vandaag is hier niets meer over terug te vinden en is er sprake van minstens twee blokken meergezinswoningen met een nokhoogte tot 11 meter. Dit zal het unieke dorpskarakter teniet doen en is -opnieuw- in tegenspraak met het beeldkwaliteitsplan. In deze projectzone is verder geen enkele sociale woning te bespeuren.

Het huidige RUP is geen toekomstvisie voor onze landelijke en pittoreske dorpskern zoals we Zevergem vandaag kennen. De inwoners hebben hun stem laten horen tijdens de inspraakronde n.a.v. het RUP Scheldedorp in 2016, met als grootste bekommernis: de vrijwaring van de gronden aan de Blijpoel. Dat hier niet wordt geluisterd naar de bevolking, maar naar een klein groepje belanghebbenden is voor Ruimte onaanvaardbaar. De klok wordt terug gedraaid en dat is niet in het belang van Zevergem.

U kan de startnota van dit nieuwe RUP terugvinden op de gemeentelijke website.

Wie op de startnota van het RUP wil reageren, kan dit als volgt doen:
• Stuur je brief aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
• Of geef je brief af tegen ontvangstbewijs aan het loket van ‘Bouwen’ in het gemeentehuis
• Of stuur een e-mail naar stedenbouw@depinte.be