Toegevoegde punten & mondelinge vragen legislatuur 2007-2012

2012

 • Gemeenteraadsverkiezingen- inrichten stembureau WZC Scheldevelde
 • Vragen omtrent wegomlegging werken Polderdreef
 • Inrichten speelplein Blijpoel Zevergem – wegnemen gevaarlijke elementen
 • Inrichten van een foetusweide op de gemeentelijks begraafplaatsen
 • Motie met vraag van compensatie van financieel verlies door de teloorgang van Dexia
 • Vragen omtrent evaluatie blauwe zone
 • Snoeibeurten van laanbomen kan beter
 • De Lijn: hebben besparingen impact op De Pinte ?
 • Stand van zaken werken Oude Gentweg: kunnen bomen behouden blijven ?
 • Melding gevaarlijke verkeerssituatie Nijverheidsstraat
 • Vraag naar stand van zaken Rup Scheldedorp
 • Vraag naar stand van zaken gemeentelijke verordering meersgezinswoningen

2011

 • Gebrek aan parkeerplaatsen in Baron de Gieylaan
 • Openbare toiletten Viteux op slot
 • Optrekken fietsvergoeding gemeentepersoneel
 • Controle stedebouwkundige vergunningen ?
 • Parkreglement Viteux ?
 • Deontologische codes giften en uitnodigingen
 • Gevaarlijke verkeerssituatie Baron de Gieylaan De Pinte-Gent-Hemelrijkstraat
 • Fietspaden Klossestraat
 • Verkeerssituatie Keistraat (Te Lande-Rosdam)
 • Parkeerdruk in het centrum: vraag voor openstellen parking aan het gemeentehuis
 • Verlichtingsarmaturen voetgangerstunnel
 • Stand van zaken ondertekening deontologische code GECORO-leden
 • Geluidsbuffer Hageland: vraag voor geluidsstudie
 • Snelheid Leeuwerikstraat: maatregelen ?
 • Hof Te Groene Walle: waarom slechts gedeeltelijke bescherming ?
 • Zigeuners: standpunt gemeente ?
 • Brief bezorgde burgers over centrumbocht/verkavelingen: stand van zaken
 • Verstrekken van goedkope leningen voor energiebesparende investeringen
 • Opvolging werken aan de Ham: 2007-2011 ?
 • Heraanleg Oude Gentweg moet met behoud van bomen
 • Verkaveling Begoniapark
 • Voorstel opstellen bomenplan
 • Oproep tot behoud bomenrijen bij heraanleg Oude Gentweg
 • Verkeerssituatie verkavelingsaanvraag Begoniapark
 • Concessieovereenkomst OCP – openingstijden
 • Rondschrijven verkaveling Begoniapark Open VLD – vraag tot verduidelijking
 • Evaluatie blauwe zone
 • Verstrekken van goedkope leningen voor energiebesparende investeringen
 • Gevolg van afschaffing van milieuconvenanten
 • Werken in natuurgebied ‘De Ham’ in Zevergem

2010

 • Parkeer- en mobiliteitsproblematiek centrum De Pinte
 • Fietspaden Keistraat
 • Stand van zaken verkaveling hoek Langevelddreef-Spoorweglaan-Berkenlaan
 • Aanstelling expert park Viteux
 • Aanpassing huishoudelijk reglement
 • Parkeerproblematiek centrum en stationsbuurt: vraag voor commissie
 • Brief naar NMBS ivm overbelasting treinen
 • Maatregelen/oplossingen voor de structurele wateroverlast in de wijk Warande
 • Kunstgrasvelden op de te ontwikkelen nieuwe sportinfrastructuur aan Moerkensheide: stand van zaken ?
 • Gemeentelijke vzw: aanpassing ah gemeentedecreet- stand van zaken ?
 • Erfgoed
 • Dode parkbomen: nalatigheid
 • Schandpaal in Zevergem: schandalig !
 • Verplichte drankafname OCP
 • Stedebouwkundige verordening meersgezinswoningen: stand van zaken
 • Rapport boomverzorging Viteux ?
 • Inspraak/infovergaderingen, de ene keer wel, de andere keer niet
 • Parkreglement Viteux
 • Aandringen naleving rapport boomexperts
 • Herstellingen fietspad Keistraat
 • Stand van zaken verkavelingsdossier Bommelstraat

2009

 • Geluidsschermen E17
 • Inbraakpreventie – opmaak subsidiereglement
 • Voedselteams – vraag tot ondersteuning
 • Opvolging besproken punten
 • Verdwijnen van publieke parkeerstroken in het dorpscentrum
 • Leegstand en verkrotting, opstellen reglement
 • Vraag voor herlocalisatie wereldwinkel

2008

 • De centrumbocht: een precieze afbakening en motivatie waarom de site aan de Langevelddreef nog tot dit gebied behoort.
 • Parkaanleg kasteelpark Viteux
 • Kasteelpark Viteux: vaststellingen en vragen
 • Uitstippelen erfgoedwandeling/fietstocht
 • Lokaal Beleidsplan Kinderopvang: vergeten ?
 • Overleg met dhr. Gouverneur nav zijn bezoek aan De Pinte
 • Wateroverlast Reigerpark/Bommelstraat
 • Aankoop herbruikbare bekers
 • Inrichten van een verwelkomings-en infoavond voor nieuwe inwoners
 • Gemeentelijke begraafplaats De Pinte- aanleg, onderhoud en bezoekers
 • Info Masterplan stationsomgeving noodzakelijk
 • Stand van zaken sociaal huis De Pinte-Zevergem
 • Stand van zaken e-loket gemeentelijke web-site
 • Kenbaar maken huurprijzen – communicatie
 • Stedebouwkundige verordening meersgezinswoningen
 • Nieuwe fietsstallingen aan het OCMW
 • Sociale huurwoningen: De Pinte aan de staart
 • Voorstel tot actualiseren van het kapreglement
 • Evaluatie snelheisbeperkende maatregelen in de Bommelstraat

2007

 • Plant bomen, massa’s bomen.
 • Verkaveling hoek Spoorweglaan-Berkenlaan-Langevelddreef: stand vanzaken
 • Beschermd dorpsgezicht Kerkplein-kruispunt
 • Beplanten van het kerkplein
 • Gemeentelijke financiële tussenkomst in het kader van het behoud en renovatie parochiezaal en bijhorende lokalen: princiepsbeslissing
 • RUP Zevergem: géén woonproject achter de kerk
 • Hindernissen op voet-en fietspaden
 • Kunst Thuis: inrichten Artotheek
 • Plaatsen Fit-o-meter: principebeslissing
 • Inbreuken Ham Zevergem ?
 • Algemene gezinsbelasting: waarom nog niet afgeschaft ?
 • Enkele toegevoegde punten uit de legislatuur 2001-2006
 • Afsluiten van een collectieve verzekering voor vrijwilligerswerk
 • Vraag ivm de werking van het containerpark
 • Vraag stand van zaken zone 30 aan schoolomgevingen
 • Vlaamse Vredesweek: Motie “alle kernwapens de wereld uit”
 • GSP – voorstel inkleuring park Viteux als parkgebied
 • Mobiliteitsplan – stand van zaken
 • Grondconcessies gemeentelijke begraafplaatsen
 • Gemeentelijk communicatiebeleid
 • Aanpassen reglement containerpark
 • Vraag mbt omzendbrief Minister Keulen
 • Stand van zaken bescherming dorpsgezicht
 • Stand van zaken containerpark – bis
 • Gemeenteraadsverkiezingen – Stemrecht voor niet-Belgen
 • Vermindering huurprijs LCD-projector

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *