Bibliotheek sluit de deuren voor publiek ondanks protest Ruimte

In de digitale gemeenteraad van 4 november werd door raadslid Van Den Abbeele een punt met hoogdringendheid aan de agenda toegevoegd met het voorstel om de gemeentelijke bibliotheek niet te sluiten zoals op 3 november werd gecommuniceerd door de bibliotheek zelf. 

De dienstverlening van bibliotheken is erkend door de federale regering als een ‘essentiële dienst’ en zij mogen dan ook openblijven, net zoals boekenwinkels, tuincentra, stoffenwinkels enzoverder. Als er iets is wat we geleerd hebben uit de vorige lockdown dan is het wel de nood aan perspectief en aan mogelijkheden voor jong en oud om de gedachten te verzetten. Gezinnen en individuen die nu al quasi alle activiteiten zien wegvallen worden geconfronteerd met een onnodige beperking, die bovendien een pak strenger is dan wat federaal werd bepaald. 

Dat het bestuur alsnog beslist om in volle herfstvakantie de bibliotheek te sluiten en dit voor onbepaalde duur is bijzonder jammer. Het feit dat er een boekenafhaaldienst wordt voorzien is goed, maar de grootte van onze bibliotheek, het beperken van een maximale ‘bezoektijd’ en een maximaal aantal bezoekers, laten perfect toe om de bibliotheek open te houden in veilige omstandigheden. 

In het kader van de vele alarmerende berichten over het mentaal welzijn van mensen in ons land dient de gemeente dan ook voorzichtig om te gaan met dergelijke ingrijpende beslissingen. Getuige daarvan ook de beslissing in àlle aangrenzende gemeenten van De Pinte om de bibliotheek open te houden (desnoods op afspraak). 

Het huidige boekenafhaalsysteem gaat er ten slotte ook vanuit dat iedereen over een bepaalde digitale geletterdheid beschikt. Dat is wishful thinking en gaat opnieuw voorbij aan de realiteit. 

Raadslid Van Den Abbeele besluit: ‘Ondanks de aanwezigheid van een federale minister in onze gemeenteraad, vindt het schepencollege blijkbaar dat de federale maatregelen niet ver genoeg gaan en wordt de bibliotheek in volle herfstvakantie onnodig gesloten.’

FOTO: MYTATTOOSPRO.COM

Gemeenteraad noodgedwongen uitgesteld door administratief geknoei

De gemeenteraad van De Pinte die voorzien was voor maandag 26 oktober 2020 gaat niet door. De bijeenroeping en opmaak van de agenda zijn immers niet op een geldige wijze gebeurd. Dit alles is het gevolg van de stoelendans die ontstaan is naar aanleiding van de eedaflegging van burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V) als federaal minister.

Als federaal minister is Van Peteghem van rechtswege verhinderd als burgemeester. Huidig voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (de vroegere OCMW-voorzitter) Lieve Van Lancker legde intussen de eed af als waarnemend burgemeester. Hierdoor diende ook voor haar functie een vervanger gezocht te worden. Huidig voorzitter van de gemeenteraad Kathleen Ghyselinck werd voorgedragen als nieuwe voorzitter BSCD. Waar zij perfect deze functies had kunnen combineren, koos het bestuur ervoor om haar als voorzitter van de gemeenteraad ontslag te laten nemen, zodat Van Peteghem voorzitter zou kunnen worden van de gemeenteraad.” aldus Wim Vanbiervliet (Ruimte), die de kat de bel aanbond.

Het is de voorzitter van de gemeenteraad die de gemeenteraad samenroept en de agenda opstelt. Wanneer de voorzitter ontslag neemt of verhinderd is, komt diens opvolger in de plaats. 

 “Het is bij dit laatste ontslag dat het bestuur aan het knoeien is gegaan.” zo gaat Vanbiervliet verder. “Met dit ontslag was Kathleen Ghyselinck onmiddellijk voorzitter af en diende nagegaan te worden wie dienstdoend voorzitter was van de gemeenteraad. Het bestuur ging er evenwel van uit dat zij nog steeds voorzitter was, maar liet de uitnodiging wel tekenen door plaatsvervangend burgemeester Willem Rombaut “

Als oppositieleider wees Vanbiervliet het college van burgemeester en schepen er in aanloop van de gemeenteraad op dat beide veronderstellingen fout zijn. Noch Ghyselinck, wiens ontslag inmiddels definitief was, noch Rombaut, die als plaatsvervangend burgemeester die bevoegdheid niet had, konden bijgevolg de gemeenteraad samenroepen. 

Bij ontslag van de voorzitter en bij gebrek aan delegatie aan een ander gemeenteraadslid van de meerderheid is voorzien dat het voorzitterschap toekomt aan het gemeenteraadslid met de hoogte anciënniteit. En laat dit nu net Vanbiervliet zijn die al sinds 2001 in de gemeenteraad zetelt en onder het vorig bestuur voorzitter was van de gemeenteraad.

Zodra het college mij vraagt om de gemeenteraad samen te roepen, zal ik hieraan gevolg geven. Het is natuurlijk een bijzondere situatie, naar ons aanvoelen het gevolg van snel en ondoordacht handelen” zo besluit Vanbiervliet die nog benadrukt dat hij er op stond om dit op voorhand aan te kaarten, zodat de raadsleden niet onnodig zouden moeten samenkomen en bovenal de beslissingen die zouden worden genomen op de gemeenteraad niet ongeldig zouden worden verklaard. Of hoe de oppositie de meerderheid redt.

Communicatie rond nieuw RUP verbergt bebouwing Blijpoel

Recent lazen we in de lokale pers: “Festivalweide en voetbalveld gered (…) de weide wordt gevrijwaard van ontwikkeling door het nieuwe RUP Scheldedorp Zevergem”.

Niets nieuws, want ook in het vorige Ruimtelijk Uitvoerings Plan Scheldedorp uit 2016 onder het bestuur van Ruimte, waren deze gronden ingekleurd als zone voor recreatieve voorzieningen. De nadrukkelijke focus op het vrijwaren van deze gronden verbergt dat het weiland verderop in de Blijpoel, palend aan het Warandestraatje, volgens dit nieuwe RUP opnieuw bebouwd kan worden.

Nochtans was de vrijwaring van dit stukje open ruimte één van de belangrijkste resultaten die uit de inspraakronde vorige legislatuur naar voren was gekomen. Inspraak en participatie, daar gaat de nieuwe meerderheid nochtans prat op, behalve wanneer de eigen achterban een ander idee heeft.

Dit brengt ons terug bij het vorige RUP, dat aangevochten en tot slot vernietigd werd door toedoen van de kerkfabriek van Zevergem,  gezien zij gronden in eigendom hebben aan de Blijpoel, die zij graag wensen te bebouwen voor een kleinschalig woon- en zorgproject.

Zicht op het Warandestraatje (foto De Gentenaar)

Open ruimte gaat verloren

Vandaag kleurt de huidige meerderheid het in als ‘Woonprojectzone 3’, nl. bouwzone voor een sociaal maatschappelijk project met o.a. bijkomend een gemeenschapshuis. Hun bewering “dat bebouwing de waardevolle zichtas vanuit het dorpscentrum naar de achterliggende Scheldevallei niet verstoort” is in tegenspraak met wat we terugvinden over het Zevergems beeldkwaliteitsplan uit 2011, waar gepleit wordt om de band met de Schelde te versterken en bebouwing in het open ruimte gebied onmogelijk te maken. Daarom werd in het vorige RUP onder impuls van Ruimte voorzien dat daar geen bebouwing meer zou mogelijk zijn.

Dergelijk zorgproject is lovenswaardig, maar niet wanneer een uniek zicht voor altijd verloren zal gaan. Het is nog maar de vraag of sociale huisvestingsmaatschappijen interesse zullen tonen in een dergelijk kleinschalige project, gezien het te klein is om rendabel te zijn en te afgelegen van alle noodzakelijke diensten en winkels. Dat er nu sprake is van een extra gemeenschapshuis, verzwaart niet alleen de bebouwing en de verkeersafwikkeling in de buurt, maar is ook niet nodig, gezien er al iets gelijkaardigs voorzien was in het voormalige lokaal van de Chiro.

N-VA stelde in haar blaadje van mei 2016 nog trots:  “Onze waardevolle, historische dorpskern en haar binding met de Schelde blijven bewaard. Het plan verhindert ook dat het uitzicht van de Zevergemse kern verandert.” … Vier jaar later wordt het geweer van schouder veranderd, het is niet de eerste maal deze legislatuur.


Sociale woningen terug naar af

Ook sociaal wonen is een quasi dode letter geworden, net zoals er in het ganse beleidsplan van deze meerderheid amper een woord over terug te vinden is. In ‘Woonprojectzone 1’ tussen Het Wijngaardeke en Dorp voorziet men in totaal 14 wooneenheden waarvan slechts drie sociale woningen. Verder ontbreekt een percentage verplichte groenaanleg per wooneenheid, wat wél in het vorige RUP opgenomen was. Gezien de inbreiding  in een bestaand weefsel lijkt ons dit onontbeerlijk.

Voor ‘Woonprojectzone 2’ (Dorp 11 tot 25) werd in het RUP van 2016 voorzien dat het uitzicht van de voorgevel van de huizen bewaard diende te worden, zijnde één bouwlaag met zadeldak, dit om de kerktoren zichtbaar te laten en de typische uitstraling van de bestaande huisjes te behouden. Vandaag is hier niets meer over terug te vinden en is er sprake van minstens twee blokken meergezinswoningen met een nokhoogte tot 11 meter. Dit zal het unieke dorpskarakter teniet doen en is -opnieuw- in tegenspraak met het beeldkwaliteitsplan. In deze projectzone is verder geen enkele sociale woning te bespeuren.

Het huidige RUP is geen toekomstvisie voor onze landelijke en pittoreske dorpskern zoals we Zevergem vandaag kennen. De inwoners hebben hun stem laten horen tijdens de inspraakronde n.a.v. het RUP Scheldedorp in 2016, met als grootste bekommernis: de vrijwaring van de gronden aan de Blijpoel. Dat hier niet wordt geluisterd naar de bevolking, maar naar een klein groepje belanghebbenden is voor Ruimte onaanvaardbaar. De klok wordt terug gedraaid en dat is niet in het belang van Zevergem.

U kan de startnota van dit nieuwe RUP terugvinden op de gemeentelijke website.

Wie op de startnota van het RUP wil reageren, kan dit als volgt doen:
• Stuur je brief aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
• Of geef je brief af tegen ontvangstbewijs aan het loket van ‘Bouwen’ in het gemeentehuis
• Of stuur een e-mail naar stedenbouw@depinte.be