PLANNEN STATIONSOMGEVING MOETEN OPGESCHORT WORDEN

Oppositiepartijen Ruimte en Open VLD roepen de gemeenteraad van De Pinte bijeen op

maandag 21 februari 2022. Op de agenda staan de opschorting van het circulatieplan

stationsomgeving en de plannen voor de heraanleg van de Bommelstraat.

Het gemeentebestuur heeft het voornemen om de stationsomgeving veiliger te maken. Daar

heeft uiteraard niemand iets op tegen. De buurt werd bevraagd, een studiebureau werd

ingeschakeld en plannen werden opgesteld.

Op zich lijkt dit de correcte manier van werken, ware het niet dat die plannen wel bijzonder

ingrijpend zijn, niet voor advies werden voorgelegd aan de diverse adviesraden en evenmin

werden doorgesproken op de gemeenteraad.

Dit bestuur is daarmee niet aan haar proefstuk toe. Recent nog werd beslist om VZW

Jeugdhuis Impuls te ontbinden en dit zonder advies van de jeugdraad en zonder enig

alternatief.

Inspraak en participatie, nochtans de speerpunten van #team9840, zijn de laatste tijd ver te

zoeken. Ook nu werden de plannen voor de aanpak van de stationsomgeving, die men al in

maart in uitvoering wenst te brengen via proefopstellingen, niet aan de adviesraden

voorgelegd. Noch de middenstand, noch de mobiliteitsraad of de scholen konden zich over

deze plannen uitspreken. De gemeenteraadsleden namen voor het eerst van deze plannen

kennis op de infoavond van 2 februari 2022.

Ook de plannen voor de heraanleg van de Bommelstraat en in het bijzonder de manifeste

onwil om daarbij te kiezen voor het behoud van de monumentale bomen, werden nog niet

besproken op de gemeenteraad.

Ruimte en Open VLD betreuren deze wijze van werken en vragen dat het gemeentebestuur

de beide dossiers opschort in afwachting van een grondige bespreking in een

gemeenteraadscommissie alsook na advies ingewonnen te hebben bij de diverse

adviesraden, waarna de plannen kunnen voorgelegd worden aan de buurt.

AANDACHT VOOR HET STATION

Op vraag van raadslid Lutgard Vermeyen heeft de gemeenteraad beslist om een schrijven te richten aan de bevoegde federaal minster van mobiliteit Gilkinet, de NMBS en INFRABEL om aan te dringen op de uitvoering van de beloofde verhoging van de perrons, de verbetering van het aanbod en de dienstverlening en de elektrificatie van de lijn Ronse-Eeklo.
In de brief zal ook gevraagd worden om de perrons rechtstreeks toegankelijk te maken via nieuwe toegangen, bijkomende camera’s te plaatsen evenals een bewaakte fietsenstalling.

Geen nieuw woonzorgcentrum deze legislatuur

Niet meer dan terecht vindt het huidig bestuur (CD&V – N-VA) dat de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum dé prioriteit is.

Het zou dan ook logisch geweest zijn om verder te werken op de concrete plannen die in 2018 onder het vorig bestuur (o.l.v. Ruimte) werden opgesteld voor de bouw van een modern woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum, een multifunctioneel seniorenrestaurant en assistentiewoningen. Deze plannen kwamen tot stand na een uitgebreide studie en op basis van tal van adviezen. Die vertrokken vanuit een onderbouwde visie op een kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg, georganiseerd in kleine leefgroepen in verschillende gebouwen, weg van de klassieke grijze zorgblok. Omdat bouwen in een beschermde site geen evidentie is, werden de plannen al afgetoetst met het Vlaams Agentschap Erfgoed.

Ook het idee om de uitbating van het WZC via het pas opgericht intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘De Zorgband’ te laten verlopen, werd onbegrijpelijk verlaten. Zo goed als alle ons omliggende gemeenten besloten om in de Zorgband te stappen en de uitbating dus in publieke handen te houden. Op die manier konden ze genieten van de (financiële) voordelen van een schaalvergroting, een grotere poule van zorgkundigen en een efficiëntere uitbating zonder verlies van de zorgkwaliteit. Alleen De Pinte bleef achter en besloot vanuit een eigen groot gelijk een andere richting uit te gaan. 

De huidige meerderheid koos ervoor om te vertrekken van een wit blad. Er werd een zoektocht opgestart naar een private partner om samen een woonzorgvereniging mee op te richten voor de bouw en de uitbating. Alle plannen, opgedane ervaring en nuttige informatie werden overboord gegooid. 

Ruimte heeft zich in dat traject steeds kritisch doch constructief opgesteld, ook omdat de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum nu eenmaal geen politieke spelletjes nodig heeft.

Begin november 2021 besliste de voorkeurkandidaat om zich terug te trekken. Uiteraard heeft de coronapandemie ervoor gezorgd dat alles langer duurde, maar het is verkeerd om te stellen dat dit de zandbank was waarop het schip is vastgelopen. De kandidaat gaf ook aan dat het gebrek aan een zorgstrategisch plan en het uiteindelijke financiële plaatje een te groot risico vormden.

Halfweg in deze bestuursperiode staan we dus nog nergens met ons WZC. Het personeel en de bewoners zien hun hoop op een betere werk- en woonomgeving opnieuw in duigen vallen.

Plots is het bestuur alsnog bereid om de piste van de Zorgband verder te bekijken. Benieuwd of ook de bestaande plannen opnieuw op de tafel komen. Ook nu blijft Ruimte bereid om mee te denken. Intussen zijn drie kostbare jaren verstreken.