Gemeente laat na extra maatregelen te nemen, ondanks eerdere beloften

©AVS

Op de gemeenteraad van april 2019 heeft Ruimte bij monde van Hilde Claeys aandacht gevraagd voor de lage grondwaterstand en het somtijds onnodig oppompen van grondwater in het kader van bouwwerkzaamheden (de zogenaamde bronbemaling). Zie hiervoor onze eerdere publicatie

De gemeenteraad heeft toen op voorstel van Ruimte unaniem het volgende beslist:

Enig artikel.

De gemeenteraad vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om na te gaan of bij omgevingsvergunningen waarbij een bronbemaling wordt aangevraagd, voorwaarden kunnen opgelegd worden, waarbij een bronbemaling bij droogte kan vermeden worden of waarbij  inzake het lozen van oppervlaktewater door de aannemer en  bouwheer alternatieven worden aangereikt, om het waardevol water niet automatisch in de riolering te lozen.

Ondanks deze duidelijke beslissing stelt Ruimte vast dat bij de navolgende vergunningen geen bijkomende voorwaarden werden opgenomen. Intussen blijft het grondpeil historisch laag en kennen we opnieuw uiterst droge periodes, waarbij oa. landbouwers in sommige gebieden geen water meer mogen oppompen. 

Dat er wel degelijk maatregelen kunnen opgelegd worden, bewijst de oa. Stad Eeklo (zie ondermeer), waar bepaald werd dat bij grote droogte (code oranje) het opgepompte water verplicht moet worden opgevangen.

Ruimte roept het gemeentebestuur op om dringend uitvoering te geven aan hetgeen de gemeenteraad heeft goedgekeurd en extra maatregelen op te leggen bij het afleveren van vergunningen voor bronbemaling zodat voorvallen zoals vandaag verschenen in de pers (zie ondermeer) kunnen vermeden worden.