Ruimte vraagt een afhaalpunt voor verenigingen

Verenigingen hebben het dit jaar door de coronacrisis extra moeilijk om geld in te zamelen om hun werking te financieren. Eetfestijnen, pannenkoekenslag, wafelbak, deur-aan-deurverkoop … vele activiteiten dienden uitgesteld te worden of werden uiteindelijk afgelast. Creatief als verenigingen zijn, werd snel gezocht naar alternatieven via thuislevering of afhaalmogelijkheden. Recent besliste de gouverneur van Oost-Vlaanderen evenwel dat ook de deur-aan-deurverkopen of leveringen aan huis niet meer kunnen. Bedelingen en afhalingen op een afhaalpunt mag wel nog, mits georganiseerd door de lokale overheid.

Ter ondersteuning van onze verenigingen, kan De Pinte de mogelijkheid bieden om hun occasionele opbrengstverkopen te laten doorgaan, waarbij een afhaalpunt wordt ingericht.

Hierbij handelt de vereniging nog steeds de bestellingen af, maar wordt er een veilige locatie ingericht waar de goederen met hulp van de vereniging kunnen afgehaald worden, dit volgens de coronarichtlijnen en onder toezicht van de gemeente.

In enkele gemeenten wordt dit reeds georganiseerd, bv. door middel van gemeentelijke drive-ins of door het aanbieden van een ruimte waarin de goederen coronaproof kunnen opgehaald worden, en waarbij gewerkt wordt met een tijdsslot.

Raadslid Ina Quintyn roept de gemeente op om werk te maken van zo een gemeentelijk ophaalpunt en plaatst dit alvast op de agenda van de gemeenteraad van 30 november, al hopen we dat de gemeente reeds voordien zo’n punt zal hebben ingericht.

Bibliotheek sluit de deuren voor publiek ondanks protest Ruimte

In de digitale gemeenteraad van 4 november werd door raadslid Van Den Abbeele een punt met hoogdringendheid aan de agenda toegevoegd met het voorstel om de gemeentelijke bibliotheek niet te sluiten zoals op 3 november werd gecommuniceerd door de bibliotheek zelf. 

De dienstverlening van bibliotheken is erkend door de federale regering als een ‘essentiële dienst’ en zij mogen dan ook openblijven, net zoals boekenwinkels, tuincentra, stoffenwinkels enzoverder. Als er iets is wat we geleerd hebben uit de vorige lockdown dan is het wel de nood aan perspectief en aan mogelijkheden voor jong en oud om de gedachten te verzetten. Gezinnen en individuen die nu al quasi alle activiteiten zien wegvallen worden geconfronteerd met een onnodige beperking, die bovendien een pak strenger is dan wat federaal werd bepaald. 

Dat het bestuur alsnog beslist om in volle herfstvakantie de bibliotheek te sluiten en dit voor onbepaalde duur is bijzonder jammer. Het feit dat er een boekenafhaaldienst wordt voorzien is goed, maar de grootte van onze bibliotheek, het beperken van een maximale ‘bezoektijd’ en een maximaal aantal bezoekers, laten perfect toe om de bibliotheek open te houden in veilige omstandigheden. 

In het kader van de vele alarmerende berichten over het mentaal welzijn van mensen in ons land dient de gemeente dan ook voorzichtig om te gaan met dergelijke ingrijpende beslissingen. Getuige daarvan ook de beslissing in àlle aangrenzende gemeenten van De Pinte om de bibliotheek open te houden (desnoods op afspraak). 

Het huidige boekenafhaalsysteem gaat er ten slotte ook vanuit dat iedereen over een bepaalde digitale geletterdheid beschikt. Dat is wishful thinking en gaat opnieuw voorbij aan de realiteit. 

Raadslid Van Den Abbeele besluit: ‘Ondanks de aanwezigheid van een federale minister in onze gemeenteraad, vindt het schepencollege blijkbaar dat de federale maatregelen niet ver genoeg gaan en wordt de bibliotheek in volle herfstvakantie onnodig gesloten.’

FOTO: MYTATTOOSPRO.COM

Gemeenteraad noodgedwongen uitgesteld door administratief geknoei

De gemeenteraad van De Pinte die voorzien was voor maandag 26 oktober 2020 gaat niet door. De bijeenroeping en opmaak van de agenda zijn immers niet op een geldige wijze gebeurd. Dit alles is het gevolg van de stoelendans die ontstaan is naar aanleiding van de eedaflegging van burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V) als federaal minister.

Als federaal minister is Van Peteghem van rechtswege verhinderd als burgemeester. Huidig voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (de vroegere OCMW-voorzitter) Lieve Van Lancker legde intussen de eed af als waarnemend burgemeester. Hierdoor diende ook voor haar functie een vervanger gezocht te worden. Huidig voorzitter van de gemeenteraad Kathleen Ghyselinck werd voorgedragen als nieuwe voorzitter BSCD. Waar zij perfect deze functies had kunnen combineren, koos het bestuur ervoor om haar als voorzitter van de gemeenteraad ontslag te laten nemen, zodat Van Peteghem voorzitter zou kunnen worden van de gemeenteraad.” aldus Wim Vanbiervliet (Ruimte), die de kat de bel aanbond.

Het is de voorzitter van de gemeenteraad die de gemeenteraad samenroept en de agenda opstelt. Wanneer de voorzitter ontslag neemt of verhinderd is, komt diens opvolger in de plaats. 

 “Het is bij dit laatste ontslag dat het bestuur aan het knoeien is gegaan.” zo gaat Vanbiervliet verder. “Met dit ontslag was Kathleen Ghyselinck onmiddellijk voorzitter af en diende nagegaan te worden wie dienstdoend voorzitter was van de gemeenteraad. Het bestuur ging er evenwel van uit dat zij nog steeds voorzitter was, maar liet de uitnodiging wel tekenen door plaatsvervangend burgemeester Willem Rombaut “

Als oppositieleider wees Vanbiervliet het college van burgemeester en schepen er in aanloop van de gemeenteraad op dat beide veronderstellingen fout zijn. Noch Ghyselinck, wiens ontslag inmiddels definitief was, noch Rombaut, die als plaatsvervangend burgemeester die bevoegdheid niet had, konden bijgevolg de gemeenteraad samenroepen. 

Bij ontslag van de voorzitter en bij gebrek aan delegatie aan een ander gemeenteraadslid van de meerderheid is voorzien dat het voorzitterschap toekomt aan het gemeenteraadslid met de hoogte anciënniteit. En laat dit nu net Vanbiervliet zijn die al sinds 2001 in de gemeenteraad zetelt en onder het vorig bestuur voorzitter was van de gemeenteraad.

Zodra het college mij vraagt om de gemeenteraad samen te roepen, zal ik hieraan gevolg geven. Het is natuurlijk een bijzondere situatie, naar ons aanvoelen het gevolg van snel en ondoordacht handelen” zo besluit Vanbiervliet die nog benadrukt dat hij er op stond om dit op voorhand aan te kaarten, zodat de raadsleden niet onnodig zouden moeten samenkomen en bovenal de beslissingen die zouden worden genomen op de gemeenteraad niet ongeldig zouden worden verklaard. Of hoe de oppositie de meerderheid redt.