Enquêtes rond gemeentelijke infrastructuur en uitleendienst

Het gemeentebestuur wil graag op een ruime en objectieve manier de noden en wensen van alle verenigingen in kaart brengen betreffende het gebruik van infrastructuur en materiaal. Daarom werden twee online enquêtes opgesteld: één over de (gemeentelijke) infrastructuur en één over de uitleendienst. De input die we krijgen vanuit deze enquêtes kan daarbij als basis dienen voor verdere analyse en toekomstige beleidskeuzes.

Deze enquêtes hebben echter slechts zin als we de mening van zo veel mogelijk huidige gebruikers kennen. We zouden dus willen aandringen om zeker op deze oproep te reageren! Het invullen vraagt immers slechts 5 minuten tijd.

Om een idee te hebben van de inhoud van de enquête kan u in bijlage de pdf-versie vinden. Het is wel niet de bedoeling deze pdf versies te gebruiken om jullie mening door te geven.

Hoe gaat het praktisch te werk?

 1. Bespreek deze enquêtes eerst binnen het bestuur van uw vereniging.
 2. Open de online enquêtes over de (gemeentelijke) infrastructuur en de uitleendienst.
  1. U komt automatisch op de online enquête terecht die logisch opgebouwd en makkelijk in te vullen is.
  2. Als u er niet in slaagt om een volgende pagina te bereiken, bent u wellicht vergeten een vraag in te vullen.
  3. In verschillende vensters kunt u extra commentaar kwijt. Dit kan interessante bijkomende info opleveren. Dit invulveld is echter beperkt qua aantal karakters. Houd daarom uw commentaar kort en bondig. Achteraf kan dit indien nodig nog verder verduidelijkt worden via een gesprek.
  4. Tijdens het invullen kan u via de kop onderaan naar vorige pagina’s terugkeren.
  5. Als u eenmaal begint aan de enquête dient u deze ook in een keer volledig af te werken.
  6. Zodra u de laatste pagina hebt afgesloten, wordt de enquête doorgestuurd en kunt u niets meer veranderen.
 3. E-mail Bob Lentacker wanneer u de enquête heeft ingevuld (als extra controle).

Deadline

28 juni 2013

Vragen?

Contacteer gerust Bob Lentacker (Diensthoofd Vrije Tijd):

 1. via e-mail
 2. telefonisch op 09 280 98 46

Opnieuw wekelijkse ophaling van huisvuil tijdens de zomervakantie

In 2011 startte De Pinte met de ophaling van Groeten-, Fruit- en Tuinafval (GFT). Tegelijk gebeurde de ophaling van het restafval vanaf dan elke twee weken, in afwisseling met de ophaling van het GFT.

Bij het einde van de lopende drie jaar durende overeenkomst werd deze maatregel in het algemeen gunstig geëvalueerd. GFTZo zorgde de afzonderlijke ophaling er voor dat het restafval daalde tot minder dan (de door OVAM vooropgestelde doelstelling van) 150kg per inwoner.

Daarom besloot de gemeenteraad in de zitting van 15 april 2013 verder te gaan met de afzonderlijke ophaling van GFT.

Maar omdat uit de evaluatie en de bevraging van de bevolking bleek dat de tweewekelijkse ophaling van het huisvuil vooral in de zomermaanden problemen opleverde ingevolge de hitte en de vakantie, stelde de gemeente o.a. op vraag van Wim Vanbiervliet onlangs de vraag aan IVM hoeveel een bijkomende ophaling van het restafval zou kosten.

Het college van burgemeester en schepenen besloot ondertussen ook het restafval gedurende 2 maanden (van 15 juni tot 15 augustus) opnieuw wekelijks te laten ophalen. “Na de zomer zullen deze proefperiode evalueren, zodat bij het afsluiten van een nieuwe afhaalovereenkomst dit mogelijks permanent zou vastgelegd kunnen worden.” aldus schepen van leefmilieu Wim Vanbiervliet (Ruimte).

Persbericht Gemeente De Pinte: Nieuw bestuur weigert verkaveling Begoniapark

Het college van burgemeester en schepenen van De Pinte besliste afgelopen maandag (18 maart 2013) om de ingediende verkavelingsaanvraag voor het gebied tussen de Langevelddreef, de Spoorweglaan en de Berkenlaan, het zogenaamde Begoniapark, te weigeren. Het nieuwe bestuur is van oordeel dat de voorgestelde bouwdichtheid te hoog ligt en dat daarmee ook het draagvlak overschreden wordt. 

Woondichtheid en draagvlak overschreden

De verkavelingsaanvraag dateert van oktober 2012 en beoogde het verkavelen in 39 loten, bestemd voor een mix van één- en meergezinswoningen met bijbehorende wegenis en infrastructuur.

Het openbaar onderzoek liep van 13 november tot 13 december 2012. Er werden 121 bezwaarschriften en een petitie ingediend. Die bezwaarschriften handelden vooral over de woondichtheid en het aantal bouwlagen bij meergezinswoningen.

Het college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat de woondichtheid van het project, 92 wooneenheden op 3 ha, te groot is.

De gemiddelde woondichtheid van het project ligt hoger dan 30 woningen per ha en wijkt daarmee sterk af van de omgeving, maar ook van het eigen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, dat tussen de vijftien à twintig wooneenheden per ha nastreeft , met een maximale dichtheid van 25 in de centrumzone.

Bijkomende bezwaren

Het college is ook van mening dat het voorgestelde straatbeeld niet strookt met het karakter van de omgeving en dat er in de plannen onvoldoende speelruimte is voorzien voor gezinnen met kinderen. Ook de voorziene vier bouwlagen van de meergezinswoningen zijn niet aanvaardbaar. Daarnaast stelt het bestuur zich ook nog vragen bij het aantal voorziene parkeerplaatsen en de bijkomende verkeersdruk die gegenereerd wordt.

Het bestuur wil met deze weigering aangeven dat het waakt over de leefbaarheid en het maatschappelijk draagvlak in de gemeente. De aanvrager kan tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie (hij heeft hiervoor 30 dagen).

Het college wil ten slotte benadrukken dat het niet tegen bijkomende woongelegenheden is op deze locatie. Deze kan immers perspectief bieden aan inwoners, jong en oud, die in De Pinte willen blijven wonen. Wel zal het zich blijven verzetten tegen te hoge woondichtheden die het karakter van de omgeving verstoren.