Ruimte betreurt start werken Begoniapark ondanks lopende procedure tegen vergunning

Begoniapark De Pinte Tot grote verbazing van de buurt startte projectontwikkelaar Acasa maandag de voorbereidende wegen- en rioleringswerken voor de verkaveling tussen de Langevelddreef, Spoorweglaan en Berkenlaan. Dit ondanks de nog lopende procedure voor vernietiging van de vergunning.

Sinds 2009 diende projectontwikkelaar Acasa al driemaal een aanvraag in tot het verkavelen van de terreinen van de vroegere bloemisterij Van Speybroeck, maar telkens stuitte dit op meer dan honderd bezwaarschriften van de buurt, verenigd in het actiecomité De Pinte Verstikt. Ook huidig burgemeester Hilde Claeys, die zelf in de Berkenlaan woont, uitte tijdens de vorige legislatuur herhaaldelijk bezwaren tegen de plannen. Onder andere de te hoge woondichtheid en onaangepaste aansluiting op het wegennet met daardoor allerlei mobiliteitsproblemen worden door de omwonenden gecontesteerd. Verder zou het voorgestelde straatbeeld ook te sterk contrasteren met de omgeving omdat het voorziet in meergezinswoningen met vier bouwlagen.

In april 2013 weigerde het gemeentebestuur opnieuw een vergunning en het volgde daarbij in grote lijnen de buurtbewoners. De bestendige deputatie vernietigde op 1 augustus 2013 de weigering van het gemeentebestuur, waarop gemeente en buurtbewoners in beroep gingen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Volgens bestuurder Charly Schutte van Acasa “schort de lopende procedure de verkavelingsvergunning niet op. Ondertussen werden ook de individuele bouwvergunningen aangevraagd. Het plan is om daarna snel te starten met de bouwwerken”.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Trudo Dejonghe (Ruimte) betreurt echter “dat men niet wacht tot de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en men niet zoals alle andere verkavelaars op een constructieve manier samenwerkt om De Pinte leefbaar te houden”.

Het gemeentebestuur wacht met acties tot men de uitspraak heeft van de Raad.

Begoniapark De Pinte Begoniapark De Pinte

Bron: De Gentenaar

Hof te Groene Walle, de puntjes op de i

Onder impuls van RUIMTE wenst de nieuwe bestuursmeerderheid eindelijk werk te maken van een volwaardig erfgoedbeleid.

De voorbije decennia werd op dat vlak weinig tot niets ondernomen. Karakteristieke gebouwen, uitzichten en historisch waardevolle panden konden zonder pardon en zonder enige aanzet zelf tot bescherming onder het jarenlange beleid van CD&V afgebroken worden.

Het waren de raadsleden van RUIMTE die de gemeente destijds opriepen om het kasteel Viteux met bijgaand park aan te kopen om zo de verkaveling van dit stuk groen in het hart van onze gemeente tegen te houden.

Het waren ook de raadsleden van RUIMTE die samen met andere geëngageerde inwoners het initiatief namen om voor Hof Te Groene Walle, de vierkantshoeve gelegen aan de Kunstschildersweg in De Pinte, een beschermingsaanvraag in te dienen.

De historische en erfgoedwaarde van dit gebouw is meer dan bijzonder. Zo komt deze hoeve al voor op de Ferrariskaarten uit 1777. Nu de laatste bewoners op het ogenblik van de aanvraag een hoge leeftijd hadden bereikt, zij daarenboven geen kinderen hadden en de toenmalige meerderheid dit gebied had ingekleurd als strategisch te ontwikkelen gebied, was een bescherming meer dan noodzakelijk teneinde de sloop te vermijden.

Terecht werd deze hoeve met bijgaande landerijen bij ministerieel besluit van 2 december 2011 beschermd o.a. omwille van haar historische waarde en meer bepaald de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde.

Niet onbelangrijk hierbij is het feit dat de toenmalige lokale meerderheid onder leiding van CD&V dienaangaande een negatief advies had afgeleverd. Erfgoed was toen nog steeds geen prioriteit.

Thans is CD&V verontwaardigd dat de nieuwe bestuursploeg in haar meerjarenplan niets heeft weerhouden inzake Hof Te Groene Walle.

Men gaat hier evenwel voorbij aan het feit dat deze site geen eigendom is van de gemeente, op heden niet te koop staat en dat de eigenlijke bescherming op zich al van grote waarde is.

Het is evenwel naïef en het toont aan dat CD&V nog steeds niet weet van welk hout pijlen maken, om te stellen dat een gemeente zomaar kan ingrijpen in het privaat patrimonium.

De aankoop van de gehele site behoort niet tot de financiële mogelijkheden van onze gemeente, hoe graag RUIMTE dit ook zou willen.

Vanzelfsprekend betekent dit daarom niet dat wij als lokale overheid de huidige en toekomstige eigenaars niet kunnen bijstaan en begeleiden bij het invullen en herbestemmen van deze prachtige en waardevolle site. Alleen, dergelijke acties en initiatieven gebeuren niet via pamfletten of een valse verontwaardiging in een partijblad.

hof-te-groene-walle Hof te Groene Walle