Ruimte vraagt meer aandacht voor jeugd tijdens ‘corona-zomer’

Foto: Marthe Van Den Abbeele

Op de gemeenteraad van 25 mei werd er door raadslid Van Den Abbeele aandacht gevestigd op de huidige situatie voor jongeren in ons land: weinig perspectief en vooral: alarmerende berichten over hun mentaal welzijn. Aan de hand van een 10-puntenplan vroeg Ruimte – met het oog op deze zomervakantie – ook in onze gemeente meer inspanningen voor deze doelgroep.

De 10 punten leest u hier:

  1. Aan de hand van een enquête voorafgaand aan de zomermaanden gaat de gemeente na aan welke ideeën en voorstellen de jeugd zelf denkt. De jeugddienst kan aan de hand van deze resultaten een aangepast én vooral uitgebreid aanbod op poten zetten. 
  2. De gemeente voorziet speelpleinwerking van begin juli tot eind augustus. Hiermee kan de gemeente een betaalbare en flexibele opvang voorzien voor kinderen én tegelijkertijd een leerrijke vakantiejob aanbieden voor jongeren en studenten uit onze gemeente.
  3. De vernieuwde werking van het jeugdhuis Openbaer wordt versneld opgestart. Ook indien horeca-faciliteiten niet mogen opengaan voorziet Openbaer in een aanbod voor jongeren, weliswaar zonder bar. 
  4. De gemeente zorgt ervoor dat de openlucht-sportfaciliteiten in Zevergem en in De Pinte (de looppiste rond Moerkensheide, het skatepark, de petanquebaan, …) op orde worden gesteld. Specifiek moet er aandacht uitgaan naar de reparatiewerken aan de Finse piste en het tennis- en basketbalplein in Zevergem. 
  5. Er wordt een zaal gereserveerd voor de 2e zit-studenten zodat zij op een rustige plek kunnen studeren in augustus en begin september.
  6. De gemeente voert een communicatiecampagne waarin ze de tarieven voor de sportfaciliteiten op een toegankelijke manier uiteenzet en jongeren ook aanzet om sportzaaltjes, voetbalpleintjes, squashboxen, … te huren. Een tijdelijke versimpelde aanvraagprocedure kan hier een drempelverlagend effect hebben.
  7. De regels voor het organiseren van speelstraten in de zomermaanden worden tijdelijk (tijdens de maanden juli en augustus) versoepeld. 
  8. Het OCP en Moerkensheide worden niet gesloten tijdens de zomermaanden zodat er maximaal gebruik kan worden gemaakt van de lokale sportfaciliteiten. 
  9. Een team van vrijwilligers of jeugdwerkers gaat de straat op en zal jongeren informeren en aanmoedigen om deel te nemen aan de activiteiten die worden aangeboden.
  10. Bij de uitwerking en uitvoering van alle voorgaanden punten wordt rekening gehouden met de op dat ogenblik geldende voorschriften van de nationale veiligheidsraad 

Waar is ons grondwater gebleven?

De beruchte bronbemaling in de Baron de Gieylaan

Voor een deel in de Duifbeek, maar dat komt u op het einde te weten. Save the best for last. 

Ruimte raadslid Hilde Claeys kaartte tijdens de online gemeenteraad van 27 april opnieuw de problematiek aan van de lage grondwaterstanden, nadat ze hierover vorig jaar tweemaal was tussengekomen. Ook vorig jaar hadden we te maken met lage grondwaterstanden. Na opnieuw een droge zomer én winter is de toestand er alleen maar verder op achteruit gegaan. 

Bij ondergrondse bouwwerken worden duizenden kubiek grondwater opgepompt, om geen last te ondervinden van opstekend grondwater. Maar bij minder diepe werken is er vaak geen grondwater te bespeuren. Met deze zogenaamde ‘bronbemalingen’ wordt geen rekening gehouden met de lage grondwatertafel of de nefaste effecten dat dit heeft op de onmiddellijke fauna en flora. De aannemer speelt gewoon op zeker. 

Een nonchalance die zou kunnen opgevangen worden door een doortastendere aanpak van de lokale overheid. Zo zien we aanvragen van bijv. een regenwaterput of septische put die uiteen lopen van 15 dagen tot 60 dagen, waarbij de ene keer 2500m3 mag worden opgepompt, de andere keer een kleine 8000m3. Ter vergelijking: de grootste regenwaterput komt overeen met 10m3. Massa’s water verdwijnen in het beste geval in een gracht, waar het opnieuw kan infiltreren, maar in het slechtste -en meest voorkomende geval- : in de riolering, waar het verloren gaat. 

Helemaal verbazingwekkend is een werf in de nabijheid van het gemeentehuis waar sedert oktober reeds 6 maanden ononderbroken grondwater wordt opgepompt. De directe nabijheid van het park Viteux was een opportuniteit geweest om de het waardevolle grondwater daar te lozen, maar de gemakkelijkste en snelste weg werd gekozen: de riolering.  De vergunning was toekend voor 4 maanden – wat uitzonderlijk lang is – waarbij de bouwheer erin slaagt om dit met méér dan 2 maanden te overschrijden. De ondergrondse parking is reeds lang afgewerkt is, de eerste bovengrondse muren staan recht, het oppompen heeft al langer geen enkel nut meer.

Schepen Agache sprak dit goed door er op te wijzen dat het rioolstelsel daar gescheiden is en het water uiteindelijk goed en wel terecht komt in de Duifbeek! Vragen jullie dan ook aan de bomen in het park om hun water daar te gaan halen? Al het water loopt uiteindelijk naar de zee, maar met een dergelijke cynische houding zal er nog véél meer water naar de zee mogen lopen, eer er na vele alarmbellen écht werk zal worden gemaakt van deze zinloos lange en soms overbodige bronbemalingen.

Vandaag, bijna één week na de melding van deze niet vergunde toestand blijkt dat er niets veranderd is en er nog steeds ongestoord water wordt opgepompt. Hoogstwaarschijnlijk zal deze zomer op de burgerzin van de inwoners beroep worden gedaan om spaarzaam om te gaan met ons kostbaar water, het gazon niet te sproeien of auto te wassen. Hoe geloofwaardig is een lokale overheid  wanneer ze  -voor hun neus- waardevol water zomaar laat wegstromen en het niet nodig vindt om in te grijpen?