Persbericht Gemeente De Pinte: Nieuw bestuur weigert verkaveling Begoniapark

Het college van burgemeester en schepenen van De Pinte besliste afgelopen maandag (18 maart 2013) om de ingediende verkavelingsaanvraag voor het gebied tussen de Langevelddreef, de Spoorweglaan en de Berkenlaan, het zogenaamde Begoniapark, te weigeren. Het nieuwe bestuur is van oordeel dat de voorgestelde bouwdichtheid te hoog ligt en dat daarmee ook het draagvlak overschreden wordt. 

Woondichtheid en draagvlak overschreden

De verkavelingsaanvraag dateert van oktober 2012 en beoogde het verkavelen in 39 loten, bestemd voor een mix van één- en meergezinswoningen met bijbehorende wegenis en infrastructuur.

Het openbaar onderzoek liep van 13 november tot 13 december 2012. Er werden 121 bezwaarschriften en een petitie ingediend. Die bezwaarschriften handelden vooral over de woondichtheid en het aantal bouwlagen bij meergezinswoningen.

Het college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat de woondichtheid van het project, 92 wooneenheden op 3 ha, te groot is.

De gemiddelde woondichtheid van het project ligt hoger dan 30 woningen per ha en wijkt daarmee sterk af van de omgeving, maar ook van het eigen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, dat tussen de vijftien à twintig wooneenheden per ha nastreeft , met een maximale dichtheid van 25 in de centrumzone.

Bijkomende bezwaren

Het college is ook van mening dat het voorgestelde straatbeeld niet strookt met het karakter van de omgeving en dat er in de plannen onvoldoende speelruimte is voorzien voor gezinnen met kinderen. Ook de voorziene vier bouwlagen van de meergezinswoningen zijn niet aanvaardbaar. Daarnaast stelt het bestuur zich ook nog vragen bij het aantal voorziene parkeerplaatsen en de bijkomende verkeersdruk die gegenereerd wordt.

Het bestuur wil met deze weigering aangeven dat het waakt over de leefbaarheid en het maatschappelijk draagvlak in de gemeente. De aanvrager kan tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie (hij heeft hiervoor 30 dagen).

Het college wil ten slotte benadrukken dat het niet tegen bijkomende woongelegenheden is op deze locatie. Deze kan immers perspectief bieden aan inwoners, jong en oud, die in De Pinte willen blijven wonen. Wel zal het zich blijven verzetten tegen te hoge woondichtheden die het karakter van de omgeving verstoren.