Nieuwe coalitie kiest krachtlijnen en spreekt bevoegdheidsverdeling af

De nieuwe coalitie heeft de voorbije dagen niet stilgezeten. Afspraken werden gemaakt over de prioriteiten voor het beleid en een taakverdeling binnen de meerderheid.

De nieuwe coalitie wil een veel grotere betrokkenheid realiseren van bewoners, verenigingen en handelaars bij het beleid. In samenspraak willen we het centrum en de wijken van De Pinte en Zevergem verfraaien, veiliger en kindvriendelijker maken. Nieuwe ideeën krijgen een kans.

Er zal worden ingezet op een modern, kostenefficiënt en klantvriendelijk bestuursapparaat en op gezonde gemeentefinanciën. Belangrijke investeringen zijn de komende jaren nodig, maar het moet onze ambitie zijn om tegen het einde van de legislatuur de gemeentebelastingen te verlagen. In elk geval verbindt de ploeg er zich toe deze niet te verhogen.

Inzake ruimtelijke ordening ligt de prioriteit bij het begrenzen van de oprukkende verstedelijking. Hiervoor zullen de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) van beide kernen zo vlug mogelijk geconcretiseerd worden. We kiezen voor een groene gemeente, fraaie pleinen en een focus op erfgoed door het invoeren van een nieuwe bevoegdheid.

Op vlak van mobiliteit zal een nieuw en integraal verkeersplan worden opgesteld. Daarbij zijn verkeersluwe woonwijken en een veilige schoolomgeving cruciaal. In het centrum van De Pinte en Zevergem is er nood aan een gewijzigde verkeerssituatie, zowel wat betreft de snelheidsremmers als het parkeerbeleid. De aanpassing van de verkeersplateaus vormt een prioriteit, alsook goed onderhouden fiets- en voetpaden.

Met oog op een leefbare gemeente zal in samenspraak met de Vlaamse Overheid de problematiek rond de geluidshinder van de E17 bestudeerd en aangepakt worden.

Veel aandacht zal ook gaan naar een modern cultuur-, sport-, jeugd-, onderwijs en gezinsbeleid. In antwoord op de vergrijzing wordt ouderenzorg een prioriteit. Ook het realiseren van sociale woningen en de modernisering van het woonzorgcentrum staan centraal op de agenda.

Het inhoudelijk akkoord tussen de drie partijen van de meerderheid zal de komende weken verder worden vervolledigd en verfijnd.

De drie partijen treffen nu al inhoudelijke voorbereidingen zodat ze vanaf 1 januari 2013 meteen aan de slag kunnen om hun engagement tegenover de kiezers waar te maken.

Overzicht bevoegdheden

– Hilde Claeys (Ruimte), burgemeester: Algemene coördinatie, Bevolking, Burgerlijke stand, Juridische zaken, Dorps- en wijkversterking en Politie.

– Ferry Comhair (N-VA), 1ste schepen: Cultuur en Erfgoed, Verkeersveiligheid en Mobiliteit, Intercommunales, Informatie en Communicatie.

– Mark Van Neste (Open Vld): Openbare werken, Financiën, Lokale Economie en Middenstand en Beheer van gemeentelijk patrimonium.

– Trudo Dejonghe (Ruimte): Sport, Jeugd en Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

– Benedikte Demunck (N-VA): Onderwijs, Personeel, Gelijke kansen- en Gezinsbeleid, inclusief buitenschoolse kinderopvang.

– An Defloor (Ruimte) en Annemie Nijs (N-VA) doen elk een half mandaat en staan in voor Duurzaamheid, Leefmilieu, Landbouw, Erediensten en Ontwikkelingssamenwerking.

– Eva De Schryver (Open Vld) wordt OCMW-voorzitter en schepen van Sociale zaken, Welzijn, Seniorenbeleid, Huisvesting en ICT.

– Wim Vanbiervliet (Ruimte) zal de gemeenteraad voorzitten.